Η συμφων?α Τουρκ?α? – Ρωσ?α? για την δημιουργ?α του ?κουγιου επιτρ?πει στην ?γκυρα να προχωρ?σει και σε κατασκευ? πυρηνικ?ν ?πλων, αποκαλ?πτει ο αντιστρ?τηγο? και πρ?ην διοικητ?? τη? Κυπριακ?? Υπηρεσ?α? Πληροφορι?ν, Ανδρ?α? Πενταρ??.

Η Κ?προ? βρ?σκεται στον ραδιενεργ? κυκλ?να που κρ?βει το ?κουγιου, την ?ρα που κανε?? δεν μπορε? να εντοπ?σει τα ραδιενεργ? υλικ?, εξ?γησε ο κ. Πενταρ?? και συν?χισε λ?γοντα? πω? ?το ρ?γμα στην κατασκευ? του εργοστασ?ου αποκαλ?πτει τι? προχειρ?τητε? που υπ?ρχουν?.

Η ?γκυρα πονηρ? κατασκευ?ζει το εργοστ?σιο στα ?κρα τη? χ?ρα? τη?, ?στε σε ενδεχ?μενο πρ?βλημα να μη επωμιστε? σε ?λη την ?κτασ? του? τι? συν?πειε?, αδι?φορα αν ?τσι τι? εξ?γει και εκτ?? των συν?ρων τη?, επισ?μανε ο πρ?ην διοικητ?? τη? ΚΥΠ.

Ο στρατηγ?? τ?νισε ?τι πρ?πει να ασκηθο?ν πι?σει? στον Διεθν? Οργανισμ? Ατομικ?? Εν?ργεια?, προκειμ?νου να τοποθετηθε? στο εργοστ?σιο μ?α επιτροπ? που θα ελ?γχει τη λειτουργ?α του.