Ο Κριστι?ν Γκολομ?εβ κ?νοντα? μ?α π?ρα πολ? καλ? κο?ρσα κατ?φερε να τερματ?σει δε?τερο? στον τελικ? των 50μ ελε?θερο, χαρ?ζοντα? στην Ελλ?δα το πρ?το τη? μετ?λλιο στο παγκ?σμιο πρωτ?θλημα υγρο? στ?βου.

Ο Γκολομ?εβ ?κανε 21.45, χ?νοντα? για δ?ο εκατοστ? την ευκαιρ?α να σπ?σει και το πανελλ?νιο ρεκ?ρ. Ο ?λληνα? κολυμβητ?? θα μοιραστε? τη δε?τερη θ?ση με τον Βραζιλι?νο Μπρο?νο Φρ?του? καθ?? ?καναν τον ?διο ακριβ?? χρ?νο.

Παγκ?σμιο? πρωταθλητ?? αναδε?χτηκε ο Αμερικαν?? Κ?λεμπ Ντρ?σελ με 21.04, χρ?νο που αποτελε? ρεκ?ρ αγ?νων.

Αναμφ?βολα μια πολ? μεγ?λη επιτυχ?α για τον Γκολομ?εβ, ο οπο?ο? απ?δειξε πω? ε?ναι σπουδα?ο αθλητ?? σε παγκ?σμιο επ?πεδο, χαρ?ζοντα? μια σπουδα?α δι?κριση στην χ?ρα μα?.