Λεπτ? προ? λεπτ? κατ?γραψε ο φακ?? την καταδ?ωξη ταχ?πλοου σκ?φου? διακινητ?ν ναρκωτικ?ν απ? την ακτοφυλακ? των ΗΠΑ που σημει?θηκε πριν απ? λ?γε? ημ?ρε?.

Στο β?ντεο που θυμ?ζει καρ? απ? χολιγουντιαν? ταιν?α φα?νονται ?οι δρ?στε? στο ταχ?πλοο να? προσπαθο?ν να ξεφ?γουν ?χοντα? αναπτ?ξει μεγ?λη ταχ?τητα και παρ?λληλα να πετο?ν την κοκα?νη στη θ?λασσα.

Ωστ?σο εν τ?λει η πορε?α του? ανακ?πτεται απ? το σκ?φο? τη? αμερικανικ?? ακτοφυλακ?? η οπο?α προ?βη στην σ?λληψη του?.

Δε?τε καρ?-καρ? την καταδ?ωξη: