?να? νεαρ?? και πλο?σιο? αμερικαν?? τουρ?στα? ομολ?γησε, σ?μφωνα με τα ιταλικ? ΜΜΕ, τη δολοφον?α εν?? αστυνομικο? των καραμπινι?ρων στο κ?ντρο τη? Ρ?μη?, σε ?να ?γκλημα που ?χει προκαλ?σει σοκ στη γειτονικ? χ?ρα.

Τη ν?χτα τη? Π?μπτη? προ? Παρασκευ?, ο Μ?ριο Ρ?γκα Τσερτσι?λο, ?να? 35χρονο? χωροφ?λακα?, ο οπο?ο? ε?χε μ?λι? επιστρ?ψει απ? τον μ?να του μ?λιτο?, σκοτ?θηκε με οκτ? μαχαιρι?? απ? δ?ο νεαρο?? ?νδρε? κατ? τη δι?ρκεια τη? σ?λληψ?? του? για την κλοπ? εν?? σακιδ?ου πλ?τη? σε μια πλο?σια συνοικ?α κοντ? στο Βατικαν?.

?Οι ?ποπτοι φα?νονται στι? κ?μερε? επιτ?ρηση? τη? κυκλοφορ?α?, δεν θα μα? ξεφ?γουν. Προφαν??, δεν ε?ναι Ιταλο?, τι ?κπληξη!? ?σπευσε να δηλ?σει ο υπουργ?? Εσωτερικ?ν Ματ?ο Σαλβ?νι, ζητ?ντα? την επιβολ? ?ισ?βιων καταναγκαστικ?ν ?ργων? για ?αυτο?? του? μπ?σταρδου??.

Ιταλο? χρ?στε? των ιστοτ?πων κοινωνικ?? δικτ?ωση? συν?χισαν στο ?διο ?φο?, ?να μ?ρο? τη? πολιτικ?? τ?ξη? ?ρχισε να σχολι?ζει, εν?σω τα ιταλικ? ΜΜΕ περι?γραφαν του? υπ?πτου? ω? καταγ?μενου? απ? το Μαγκρ?μπ τη? β?ρεια? Αφρικ??.

Οι τελευτα?οι συνελ?φθησαν το απ?γευμα: πρ?κειται για δ?ο Αμερικανο??, 19 ετ?ν, που δι?μεναν σε ?να πολυτελ?? ξενοδοχε?ο και ε?χαν βγ?λει αεροπορικ? εισιτ?ρια επιστροφ?? το ?διο βρ?δυ.

Αργ? το βρ?δυ, ο ?να? απ? του? δ?ο ομολ?γησε ?τι ?ταν ο δρ?στη? τη? δολοφον?α?, μεταδ?δουν ιταλικ? ΜΜΕ επικαλο?μενα την αστυνομ?α.

Πολ?πλοκη υπ?θεση

Και η υπ?θεση αποδε?χθηκε λ?γο πιο πολ?πλοκη: το θ?μα τη? ληστε?α? ?ταν ?μπορο? ναρκωτικ?ν που ε?χε πουλ?σει στου? δ?ο τουρ?στε? ταμπλ?τε? ασπιρ?νη την οπο?α ε?χε παρουσι?σει ω? κοκα?νη.

Για να τον εκδικηθο?ν, οι δ?ο Αμερικανο? επ?στρεψαν για να κλ?ψουν το σακ?διο πλ?τη? του ντ?λερ και του ?δωσαν ραντεβο? στι? 3.00 το πρω? για να του το επιστρ?ψουν ?ναντι 100 ευρ?, σ?μφωνα π?ντα με τα ΜΜΕ.

Ο ντ?λερ κατ?γγειλε την κλοπ? στου? χωροφ?λακε? που εμφαν?στηκαν στο σημε?ο του ραντεβο? με πολιτικ?. Η σ?λληψη των δ?ο νεαρ?ν μετατρ?πηκε στη συν?χεια σε τραγωδ?α.

Οι δ?ο Αμερικανο? τ?θηκαν υπ? κρ?τηση για ανθρωποκτον?α και απ?πειρα εκβιασμο?, κατηγορ?ε? οι οπο?ε? θα πρ?πει τ?ρα να επιβεβαιωθο?ν απ? δικαστ?.

Στο σημε?ο, πολ?τε? κατ?θεταν σ?μερα λουλο?δια στη μν?μη του χωροφ?λακα ο οπο?ο? θα ταφε? τη Δευτ?ρα στη γεν?τειρ? του, στου? πρ?ποδε? του Βεζο?βιου, παρουσ?α πολλ?ν εκπροσ?πων του κρ?του?.

Πηγ?: ΑΠΕ-ΜΠΕ