Απ’ ?ταν μετακ?μισε στο Λονδ?νο το 2015, η Ελε?ννα Βλαστο? ε?δε την π?λη που γν?ριζε απ? τα ταξ?δια τη? με ?λλο μ?τι, γι’ αυτ? και στο τρ?το τη? βιβλ?ο χρησιμοποιε? και π?λι τη μικρ? φ?ρμα για να μα? μεταφ?ρει τη σχ?ση τη? με τη βρετανικ? πρωτε?ουσα, ?πω? και με το συναρπαστικ? μωσα?κ? που συνθ?τουν οι κ?τοικο? τη?.

Δεν πρ?κειται για μια καθημεριν? καταγραφ?, ?λλωστε ?πω? λ?ει και η ?δια δεν κρ?τησε ποτ? ημερολ?γιο, και μολον?τι υπ?ρχουν ψ?γματα γραφ?? και εμπειρι?ν που παραπ?μπουν σε κ?τι τ?τοιο, το ?Στο Λονδ?νο? (εκδ. Π?λι?) ε?ναι μια συρραφ? απ? εθνογραφικ? δοκ?μια ? χρονογραφ?ματα με λεπτ? χιο?μορ, μια υποψ?α ειρωνε?α? και εν?οτε ?ναν σκωπτικ? χαρακτ?ρα που το καθιστο?ν ?να απολαυστικ? αν?γνωσμα, ιδ?ω? αν γνωρ?ζει? δυο-τρ?α πρ?γματα για τη βρετανικ? κουλτο?ρα.

Στο BHMAgazino που κυκλοφορε? μαζ? με το ?Β?μα τη? Κυριακ??? η Μαριλ?να Αστραπ?λλου ρωτ? την ελλην?δα συγγραφ?α π?? ?γραψε το π?νημ? τη? και σε τι συμφωνε? με τον Ιταλο Καλβ?νο.

Διαβ?στε περισσ?τερα στο?BHMAgazino που κυκλοφορε? μαζ? με το ?Β?μα τη? Κυριακ???