Ο Αμαζ?νιο? κα?γεται εδ? και αρκετ?? εβδομ?δε?, γεγον?? που ?χει προκαλ?σει τερ?στιε? καταστροφ?? εκε? στην περιοχ? και φυσικ? κρο?ει ακ?μα περισσ?τερο τον κ?δωνα του κινδ?νου για την κλιματικ? αλλαγ? και τι? επιπτ?σει? που μπορε? να φ?ρει σε ολ?κληρο τον πλαν?τη.

Διαβ?στε περισσ?τερα εδ?