Η Φλ?ριντα ετοιμ?ζεται σ?μερα να εκτελ?σει ?ναν 57χρονο ?νδρα, που ?χει ομολογ?σει ?τι σκ?τωσε 6 ?νδρε? το 1994, στοχοθετ?ντα? του? ομοφυλ?φιλου?.

Ο Γκ?ρι Ρ?ι Μπ?ουλ? ε?ναι γνωστ?? με το προσων?μιο ?ο δολοφ?νο? του I-95?, ?πω? ονομ?ζεται ο μεγ?λο? αυτοκινητ?δρομο? στι? ανατολικ?? ΗΠΑ, κατ? μ?κο? του οπο?ου εγκατ?λειπε τα πτ?ματα των θυμ?των του.

Το 1994, ο Μπ?ουλ? συνελ?φθη στο Τζ?κσονβιλ, στη βορειανατολικ? Φλ?ριντα, για τον φ?νο του Γου?λτερ Τζαμ?λ Χ?ντον.

Κατ?πιν, ομολ?γησε ?τι σκ?τωσε ?λλου? 5 ?νδρε? σε δι?φορε? πολιτε?ε?, ωστ?σο καταδικ?στηκε στην εσχ?τη των ποιν?ν για την ?κτη δολοφον?α που ε?χε διαπρ?ξει, εκε?νη του Χ?ντον.

Ο Γκ?ρι Ρ?ι Μπ?ουλ? στοχοθετο?σε, σ?μφωνα με τα αμερικανικ? ΜΜΕ, ομοφυλ?φιλου?, που αφο? του? σκ?τωνε, του? ?κλεβε τα χρ?ματα.

Το Αν?τατο Δικαστ?ριο τη? Φλ?ριντα? απ?ρριψε τα αιτ?ματα αναστολ?? τη? εκτ?λεσ?? του, που αναμ?νεται να γ?νει στι? 18.00 τοπικ? ?ρα (01.00 ?ρα Ελλ?δα?).

Πηγ?: ΑΠΕ – ΜΠΕ