ΠΕΦΤΟΥΝ ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ
ΑΠΟ 300 – 1.000 ΜΟΡΙΑ
● Βουτι? σε 1ο, 2ο, και 3ο επιστημονικ? πεδ?ο
● Ανοδο? στι? Οικονομικ?? Σχολ??, του 4ου πεδ?ου
● Ενα? στου? τ?σσερι? θα εισαχθε? στο πανεπιστ?μιο με βαθμολογ?α κ?τω απ? το 10
● Εκπλ?ξει? στα ν?α τμ?ματα που απ? ΤΕΙ ?πανεπιστημιοποι?θηκαν?
● Τρ?τη, το αργ?τερο Τετ?ρτη η ανακο?νωση των επιτυχ?ντων

ΓΑΛΛΙΚΗ ΑΣΠΙΔΑ
ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ, ΚΥΠΡΟ
Μακρ?ν: Επαγρ?πνηση και αλληλεγγ?η
Μητσοτ?κη?: Κ?λεσμα σε γ?λλου? επενδυτ??

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Παρατ?σεων συν?χεια σε 6 νομο??

ΓΙΑΤΙ ΦΛΕΓΕΤΑΙ
Ο ΑΜΑΖΟΝΙΟΣ
● Οικολογικ? καταστροφ? και
ο πρ?εδρο? Μπολσον?ρο προκαλε?

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
● Καθηγητ?? και χωρ?? κομματικ?
ταυτ?τητα ο ν?ο? πρ?εδρο?
● Με βαρ? βιογραφικ? ?ρχεται απ?
το Λονδ?νο ο Ιω?ννη? Λιαν??

ΑΓΓΙΖΕΙ ΤΑ 900 ΕΚΑΤ.
Η ΜΑΥΡΗ ΤΡΥΠΑ ΣΤΗ ΔΕΗ
● Ερχονται αυξ?σει? στα τιμολ?για

Η ΠΑΡΟΣ ΕΞΟΣΤΡΑΚΙΖΕΙ
ΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ
● Αρχ?ζει εκστρατε?α