?ταν κ?τι επαναλαμβ?νεται δ?ο φορ??, τ?τε πα?ει να ε?ναι ακριβ?? σ?μπτωση. Ο λ?γο? για τι? δ?ο διαδοχικ?? επιθ?σει? που δ?χτηκε ο Π?νο? Σκουρλ?τη? τι? τελευτα?ε? μ?ρε?. Και μπορε? την Π?μπτη να ?γινε προσπ?θεια να π?σουν οι τ?νοι και να θαφτε? το τσεκο?ρι του πολ?μου, ?μω?, στον ΣΥΡΙΖΑ ο εμφ?λιο? ε?ναι προ των θυρ?ν.

Ο πρ?το? λ?γο? τη? επ?θεση? στον Σκουρλ?τη ?ρθε απ? ?να ?ρθρο του Γ. Λακ?πουλου. Παρ?τι ο συντ?κτη? δεν προ?ρχεται απ? τον χ?ρο του ΣΥΡΙΖΑ, ε?ναι γνωστ? ?τι απηχε? απ?ψει? που εντ?σσονται στη λογικ? ?τι η ανασυγκρ?τηση τη? ?προοδευτικ?? παρ?ταξη?? ? μια? ν?α? ?κεντροαριστερ??? θα λ?βει χ?ρα κατ? β?ση γ?ρω απ? τον ΣΥΡΙΖΑ.

Το συγκεκριμ?νο ?ρθρο ?κανε οξ?τατη επ?θεση στο γραμματ?α του ΣΥΡΙΖΑ, καταλογ?ζοντ?? του κατ? β?ση πολιτικ? ανικαν?τητα, με ιδια?τερη ?μφαση στην κατηγορ?α ?τι η αντ?ληψ? του για το κ?μμα δεν αντιστοιχε? σε ?να κ?μμα του 31,5% , εν? του χρ?ωνε και τι? κακ?? επιδ?σει? του ΣΥΡΙΖΑ στι? αυτοδιοικητικ?? εκλογ??, εφ?σον ο Π?νο? Σκουρλ?τη? εκ τη? θ?σε?? του ε?χε σημαντικ? ρ?λο στην επιλογ? των υποψηφ?ων που στ?ριξε ο ΣΥΡΙΖΑ.

Ο Σκουρλ?τη? θα απαντ?σει με συν?ντευξ? του στην οπο?α θα υποστηρ?ξει ?τι ??Δεν θ?λουμε followers, θ?λουμε μ?λη τα οπο?α θα ?χουν μια ουσιαστικ? σχ?ση με την πολιτικ?, να συνδιαμορφ?νουν τα πρ?γματα?, ορ?ζοντα? το πεδ?ο τη? διαφων?α? στην οργανωτικ? φυσιογνωμ?α που πρ?πει να ?χει ο ΣΥΡΙΖΑ σ?μερα.

?μω?, δεν θα αργ?σει να ?ρθει το δε?τερο χτ?πημα, απ? ?ναν ?νθρωπο, π?λι προερχ?μενο απ? το χ?ρο του Τ?που, αλλ? αυτ? τη φορ? πολ? πιο οργανικ? συνδεδεμ?νου με τον πολιτικ? χ?ρο του ΣΥΡΙΖΑ, αφο? ηγε?ται εν?? απ? τα βασικ? φιλο-ΣΥΡΙΖΑ ΜΜΕ. Αναφερ?μαστε στον δημοσιογρ?φο Κ?στα Βαξεβ?νη που αν?λαβε να απαντ?σει στον Π?νο Σκουρλ?τη με ?ρθρο του.

Παρ?τι ο Βαξεβ?νη? δεν διαλ?γει του? απαξιωτικο?? τ?νου? για το πρ?σωπο του Σκουρλ?τη που ε?χε διαλ?ξει ο Λακ?πουλο?, εντο?τοι? δεν πα?ει να ε?ναι ιδια?τερα πολεμικ??. Υποστηρ?ζει ?τσι ?τι ?αν πρ?πει λοιπ?ν να βγ?λουμε κ?ποιο συμπ?ρασμα ε?ναι πω? το ν?ο κ?μμα χρει?ζεται και followers και like και retweet για να επιβι?σει. Τα κ?μματα δεν παρ?γουν ιδ?ε? και πολιτικ?? για τον εαυτ? του? αλλ? για την κοινων?α την οπο?α οφε?λουν να υπηρετο?ν. Και φυσικ? οφε?λουν να μην αντικαθιστο?ν την ουσ?α τη? πολιτικ?? με λεκτικ?? περικοκλ?δε? που φαντ?ζουν ε?σημα για τον εκφραστ? του?. Το διαδ?κτυο δεν θα κρ?νει την πολιτικ?, αλλ? ο κ?σμο? που θα ασχοληθε? με την πολιτικ? ε?ναι στο διαδ?κτυο, ?χι σε κ?ποιο ?πεζοδρ?μιο? περιμ?νοντα? τον πεφωτισμ?νο μπουρδολ?γο?.

Ουσιαστικ? ο Βαξεβ?νη? χρε?νει στον Σκουρλ?τη ?παλαιοκομμουνιστικ?? νοοτροπ?α και αντ?ληψη υποστηρ?ζοντα? ?τι ??σοι σκ?φτονται με ?ρου? κομματικ?ν γραφε?ων, κομματικ?ν μελ?ν που ε?ναι ?να ε?δο? ηρωικ?ν ερημιτ?ν που δεν του? αφουγκρ?ζεται η κοινων?α και ιστορικ?? νομοτ?λεια? για την επικρ?τηση του (αριστερο?) καλο?, θα ?χουν την τ?χη των κατ? καιρο?? Λαφαζ?νηδων εν? η κοινων?α θα ζει στην εικονικ? και καταστροφικ? ευωχ?α τη??.

Ο ρ?λο? του Ν?κου Παππ?

?νθρωποι με γν?ση των πραγμ?των του ΣΥΡΙΖΑ επιμ?νουν ?τι τ?τοιε? συντονισμ?νε? επιθ?σει? δεν ε?ναι τυχα?ε?, ο?τε αποτελο?ν μεμονωμ?νε? ?πρωτοβουλ?ε??. Δεν ε?ναι λ?γοι αυτο? που βλ?πουν τον Ν?κο Παππ? π?σω απ? αυτ?? τι? επιθ?σει?. Και αυτ? ?χι μ?νο γιατ? ο τ?ω? υπουργ?? Ψηφιακ?? Πολιτικ?? ε?ναι κατεξοχ?ν οπαδ?? τη? αν?γκη? να διευρυνθε? ο ΣΥΡΙΖΑ και να αλλ?ξει ριζικ? οργανωτικ? φυσιογνωμ?α, αλλ? και γιατ? απ? παλι? δεν ε?χε τι? καλ?τερε? σχ?σει? με συγκεκριμ?να κομμ?τια του κομματικο? μηχανισμο?.

Α? μην ξεχν?με ?τι ο Παππ??, που κυρ?ω? αναδε?χτηκε ω? διευθυντ?? του γραφε?ου του Αλ?ξη Τσ?πρα ?ταν αν?λαβε την αρχηγε?α του ΣΥΡΙΖΑ, ε?χε βρεθε? απ? νωρ?? στο στ?χαστρο για το π?? το ?γραφε?ο προ?δρου? λειτουργο?σε ω? αποκομμ?νο? μηχανισμ??. ?λλωστε, ε?ναι γνωστ? ?τι η τ?ση των ?53? (μετ? το 2015 ?53+?) π?ρε το ?νομ? τη? απ? ?να κε?μενο 53 μελ?ν τη? Κεντρικ?? Επιτροπ?? του ΣΥΡΙΖΑ που την επα?ριον των Ευρωεκλογ?ν του 2014 ε?χαν ασκ?σει κριτικ? σε πρακτικ?? και νοοτροπ?ε? που κατεξοχ?ν τι? χρ?ωναν στον Ν?κο Παππ?.

Αλλ? και αργ?τερα, δεν πρ?πει να ξεχν?με ?τι ο Ν?κο? Παππ?? θα συγκρουστε?, με βαρι?? κουβ?ντε? μ?λιστα, με τον Ν?κο Φ?λη, ?ταν ο τελευτα?ο? πρακτικ? τον κατηγ?ρησε ?τι η αντ?ληψη του για την ΕΡΤ παραπ?μπει στι? λογικ?? που οδ?γησαν στο ?μα?ρο? του 2013. Ο Ν?κο? Φ?λη? ε?ναι γνωστ? ?τι μαζ? με τον Ν?κο Βο?τση αλλ? και τον Π?νο Σκουρλ?τη – και οι τρει? προ?ρχονται απ? τον ?Ρ?γα Φερα?ο?–? μοιρ?ζονται κοιν?? τοποθετ?σει? και διεκδικο?ν να εκπροσωπο?ν την ?αριστερ? συνε?δηση? του ΣΥΡΙΖΑ.

Η σ?γκρουση απ?ψεων στον ΣΥΡΙΖΑ

?λα αυτ? προφαν?? ?χουν να κ?νουν με την πορε?α προ? το συν?δριο του ΣΥΡΙΖΑ αλλ? και την ?δια τη φυσιογνωμ?α του ΣΥΡΙΖΑ. Δ?ο βασικ?? σχολ?? σκ?ψει? συγκρο?ονται.

Η πρ?τη ε?ναι αυτ? στην οπο?α παρ?πεμψε και ο ?διο? ο Αλ?ξη? Τσ?πρα? σε συν?ντευξ? του παραμον?? των εκλογ?ν. Ε?ναι η λεγ?μενη θεωρ?α των ?δανεικ?ν ψ?φων?. Σ?μφωνα με αυτ? ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015 (αλλ? και κατ’ επ?κταση και το 2019) κ?ρδισε επειδ? ?δανε?στηκε? ψ?φου? που δεν αν?καν στην παρ?δοση τη? ριζοσπαστικ?? αριστερ?? αλλ? προ?ρχονται απ? το ΠΑΣΟΚ. Τ?ρα ο ΣΥΡΙΖΑ καλε?ται να μετασχηματιστε? ?στε να αντιστοιχηθε? στην πραγματικ? εκλογικ? του β?ση και αυτ? εξηγε? την επιμον? τοποθ?τηση του Αλ?ξη Τσ?πρα ?τι χρει?ζεται μεγ?λη μαζικοπο?ηση και ?τι αντιστοιχο?ν στον ΣΥΡΙΖΑ τουλ?χιστον 150.000 μ?λη.

Σε αυτ? την κατε?θυνση εντ?σσεται και η πρ?ταση για εκλογ? του προ?δρου του ΣΥΡΙΖΑ απ? την κομματικ? β?ση. Σ?μφωνα με αυτ? τη σχολ? σκ?ψη?, μια τ?τοια διαδικασ?α θα επ?τρεπε σε πολλ?? χιλι?δε? ανθρ?που? να προσεγγ?σουν τον ΣΥΡΙΖΑ, να εγγραφο?ν μ?λη, να συνδεθο?ν οργανωτικ?, μ?λη που κανονικ? δεν θα ?ρχονταν σε μια παραδοσιακ? συνεδριακ? διαδικασ?α με συζητ?σει? στι? οργαν?σει? β?ση?, ψηφοφορ?ε? επ? των θ?σεων, εκλογ? αντιπροσ?πων και προσυνεδριακ? δι?λογο.

Αυτ? ε?ναι η προσ?γγιση που ουσιαστικ? χαρακτ?ρισε ?κ?μμα followers? ο Π?νο? Σκουρλ?τη?. Και αυτ? την προσ?γγιση στοχοπο?ησε ο τ?ω? Πρ?εδρο? τη? Βουλ?? ?ταν μ?λησε ?για ρηχ?? αναλ?σει? περ? πασοκοπο?ηση? και περ? “δανεικ?ν” ψ?φων?. Ουσιαστικ?, η δε?τερη σχολ? σκ?ψη? επιμ?νει ?τι ο ΣΥΡΙΖΑ πρ?πει να μαζικοποιηθε? ξαν? αλλ? ω? κ?μμα τη? ριζοσπαστικ?? αριστερ??, χωρ?? μεγ?λε? πολιτικ?? και ιδεολογικ?? εκπτ?σει? και με ?μφαση στην ουσιαστικ? συζ?τηση και συμμετοχ? ?λων των μελ?ν.

Αυτ? η σχολ? σκ?ψη? αποκτ? ιδια?τερη σημασ?α και για την τ?ση των ?53+? που θεωρε? ?τι στην πραγματικ?τητα ο απολογισμ?? τη? διακυβ?ρνηση? και η αποτ?μηση των ευθυν?ν που οδ?γησαν στην ?ττα στι? εκλογ?? οφε?λει να οδηγ?σει σε μια ?αριστερ? στροφ?? του ΣΥΡΙΖΑ και σε μια εκ ν?ου αποσαφ?νιση τ?σο εν?? αριστερο? προγραμματικο? πλαισ?ου που να τροφοδοτε? και την αντιπολιτευτικ? δουλει? του ΣΥΡΙΑΖΑ, αλλ? και σε μια εκ ν?ου επ?νδυση στην οικοδ?μηση μαζικ?ν κινημ?των με αφορμ? και τα μ?τρα που θα π?ρει η κυβ?ρνηση Μητσοτ?κη.

Ε?ναι σαφ?? ?τι η ηγετικ? ομ?δα γ?ρω απ? τον Αλ?ξη Τσ?πρα, συμπεριλαμβανομ?νων και των νε?τερων στελεχ?ν που ε?ναι πολιτικ? κοντ? του, αν και ?χι π?ντα με τι? καλ?τερε? σχ?σει? με τον Ν?κο Παππ?, ?πω? π.χ. ο Δ. Τζανακ?πουλο?, ?πω? και ?λλα στελ?χη του ΣΥΡΙΖΑ, θεωρο?ν ?τι ε?ναι αν?γκη να γ?νει το μεγ?λο ?νοιγμα, ακ?μη και ε?ν αυτ? σημα?νει ?τι θα μειωθε? η βαρ?τητα του παραδοσιακο? κομματικο? μηχανισμο?.

Ο αντ?λογο? ε?ναι ?τι ο ΣΥΡΙΖΑ εκτιν?χθηκε εκλογικ? και μπ?ρεσε να φτ?σει στην εξουσ?α, ?χι επειδ? διευρ?νθηκε προκαταβολικ?, αλλ? ακριβ?? επειδ? ?ταν ?να ριζοσπαστικ? αριστερ? κ?μμα, με φυσιογνωμ?α ανταγωνιστικ? προ? αυτ? των παραδοσιακ?ν συστημικ?ν κομμ?των και ?τσι μπ?ρεσε να καλ?ψει ?δη απ? το 2012 ?να κρ?σιμο πολιτικ? κεν?, αλλ?ζοντα? του? ?ρου? του πολιτικο? παιχνιδιο?.

Γιατ? επικεντρ?νουν στον Σκουρλ?τη

Μ?σα σε ?λα αυτ? η επικ?ντρωση στον Π?νο Σκουρλ?τη στηρ?ζεται σε δ?ο βασικ?? στοχε?σει?. Καταρχ?? αντιμετωπ?ζεται ω? ?αδ?ναμο? κρ?κο?? τη? ?αντ?περα ?χθη?? εφ?σον του χρε?νουν τα υπαρκτ? οργανωτικ? προβλ?ματα του ΣΥΡΙΖΑ, συμπεριλαμβανομ?νη? τη? κακ?? κατ?σταση? στη νεολα?α, το συνδικαλιστικ? και την αυτοδιο?κηση. Απ? την ?λλη, ο ρ?λο? του στην πορε?α προ? το συν?δριο και στο π?? θα οργανωθε? ε?ναι αντικειμενικ? σημαντικ??, ιδ?ω? ?ταν φα?νεται ?τι η συζ?τηση θα επικεντρωθε? και σε οργανωτικ? ζητ?ματα.

Σε ?λο αυτ? το φ?ντο, ο ρ?λο? και η θ?ση του Αλ?ξη Τσ?πρα δεν αμφισβητε?ται. ?λλωστε, αυτ?? κυρ?ω? πιστ?νεται το 31,5% ιδ?ω? απ? τη στιγμ? που αν?λαβε μεγ?λο β?ρο? τη? κεντρικ?? προεκλογικ?? εκστρατε?α? του κ?μματο?, την ?ρα που ?λλα στελ?χη απλ?? ?διναν τη ?μ?χη του σταυρο??.

?μω? ε?ναι σαφ?? ?σο συνειδητοποιο?ν την ?ττα στον ΣΥΡΙΖΑ, τ?σο περισσ?τερο καταγρ?φονται αποκλ?νουσε? τοποθετ?σει? και για τα α?τι? τη? αλλ? – και κυρ?ω? – για την προοπτικ? του κ?μματο? στην ο?τω? ? ?λλω? δ?σκολη διαδικασ?α προσαρμογ?? στη ν?α πραγματικ?τητα που διαμορφ?νεται.