Για πρ?τη φορ?, ερευνητ?? ανακ?λυψαν ?τι ?να πλυντ?ριο ρο?χων αποτελο?σε δεξαμεν? παθογ?νων μικροβ?ων ανθεκτικ?ν στα φ?ρμακα!

Τα παθογ?να βακτ?ρια (Klebsiella oxytoca), ε?χαν μεταδοθε? σε νεογ?ννητα που νοσηλε?ονταν σε ΜΕΘ σε νοσοκομε?ο πα?δων τη? Γερμαν?α?. Η μετ?δοση σταμ?τησε μ?νο ?ταν το πλυντ?ριο απομακρ?νθηκε απ? το νοσοκομε?ο. Η ?ρευνα δημοσιε?θηκε στο Applied and Environmental Microbiology.

?Αυτ? ε?ναι μ?α πολ? ασυν?θιστη περ?πτωση για ?να νοσοκομε?ο, στην οπο?α εμπλ?κεται ?να, οικιακο? τ?που, πλυντ?ριο?, δ?λωσε η Δρ. Ricarda M. Schmithausen, πρ?τη συγγραφ?α? τη? μελ?τη?.

Τα νοσοκομε?α συν?θω? χρησιμοποιο?ν ειδικ? πλυντ?ρια και διαδικασ?α κατ? την οπο?α η πλ?ση γ?νεται σε πολ? υψηλ?? θερμοκρασ?ε? και με τη χρ?ση απολυμαντικ?ν, σ?μφωνα με τι? οδηγ?ε? των Γερμανικ?ν υπηρεσι?ν υγε?α?.

Η ?ρευνα αφορ? πρωτ?στω? τα πλυντ?ρια οικιακ?? χρ?ση?, δ?λωσε η Δρ. Schmithausen στα οπο?α η θερμοκρασ?α του νερο? διαρκ?? μει?νεται για λ?γου? εξοικον?μηση? εν?ργεια?, αρκετ? κ?τω απ? του? 60 βαθμο?? Κελσ?ου, με αποτ?λεσμα κατ? την πλ?ση να μην εξουδετερ?νονται τα παθογ?να μικρ?βια.

Σε αυτ?? τι? χαμηλ?? θερμοκρασ?ε? πλ?ση? συχν? επιβι?νουν δι?φοροι μικροοργανισμο? και ανθετικ? παθογ?να μικρ?βια εξηγο?ν οι ερευνητ??.

?Αν στο σπ?τι ζουν ?τομα μεγ?λη? ηλικ?α? που απαιτο?ν φροντ?δα επειδ? ?χουν ανοιχτ?? πληγ?? ? νε?τερα ?τομα με τραυματισμο?? ? μολ?νσει?, η θερμοκρασ?α πλ?ση? των ρο?χων πρ?πει να ε?ναι υψηλ?τερη ? να χρησιμοποιο?νται απολυμαντικ?, για να αποφε?γεται η συγκ?ντρωση επικ?νδυνων παθογ?νων.

Αυτ? ε?ναι μ?α μεγ?λη πρ?κληση για του? φορε?? τη? υγε?α?, ?σο ο αριθμ?? των ανθρ?πων που λαμβ?νουν φροντ?δα υγε?α? απ? τα μ?λη τη? οικογ?νει?? του?, αυξ?νεται διαρκ???, δ?λωσε ο Martin Exner, πρ?εδρο? του Ινστιτο?του για τη Δημ?σια Υγε?α του Πανεπιστημιακο? Νοσοκομε?ου τη? Β?ννη?.

Στο νοσοκομε?ο που λειτουργο?σε το πλυντ?ριο – εστ?α μετ?δοση? του K. oxytoca, οι εξετ?σει? ρουτ?να? ?δειξαν την παρουσ?α παθογ?νων στα βρ?φη στη ΜΕΘ. Οι ερευνητ?? τελικ? εντ?πισαν ?τι τα παθογ?να προ?ρχονταν απ? το πλυντ?ριο.

?Τα νεογ?ννητα βρ?σκονταν στην ΜΕΘ κυρ?ω? λ?γω προωρ?τητα? ? ?λλη μ?λυνση?. Τα ρο?χα που του? μετ?δωσαν το K. oxytoca ?ταν πλεκτ? σκουφι? και καλτσ?κια που τα βοηθο? να κρατηθο?ν ζεστ? στι? θερμοκοιτ?δε??, εξ?γησε ο Δρ. Exner.

Οι ερευνητ?? υποθ?τουν ?τι τα παθογ?να ?ε?χαν μεταδοθε? μετ? τη διαδικασ?α τη? πλ?ση?, μ?σω λιμν?ζοντο? νερο? στο πλυντ?ριο ?/και απ? τη διαδικασ?α του ξεπλ?ματο? το οπο?ο ?γινε με κρ?ο νερ? και χωρ?? απορρυπαντικ??.

Ωστ?σο, εξακολουθε? να παραμ?νει ασαφ?? το π?? και μ?σω ποια? οδο? τα παθογ?να φτ?νουν μ?σα στο πλυντ?ριο.

Π?ντω? αν και αποικ?ε? K. oxytoca εντοπ?στηκαν στα νεογν? εντο?τοι? δεν ε?χαν μολυνθε? απ? τα παθογ?να.

Σε κ?θε περ?πτωση η μελ?τη υποδεικν?ει ?τι οι αλλαγ?? στη σχεδ?αση των πλυντηρ?ων ε?ναι επιβεβλημ?νε? για να αποτρ?πουν τη συγκ?ντρωση νερο? ?που τα μικρ?βια μπορο?ν να αναπτυχθο?ν και να μεταφερθο?ν στα ρο?χα.