?Το βιβλ?ο του εγ? – Απ? την αυταπ?τη του εγ? στην ελευθερ?α του ε?ναι? ε?ναι ?να βιβλ?ο που αναφ?ρεται στι? ελευθερ?ε? του ανθρ?που. Απ? τη διαμ?ρφωση τη? σκ?ψη? του, απ? το π?? αντιδρ? στα γεγον?τα, απ? το π?? φτι?χνει τον κ?σμο του με β?ση τον κ?σμο των ?λλων.

Κυρ?ω? απ? το π?? μπορε? να γ?νει απ? λιοντ?ρι… αμν??.

Και ?ρθε στο μυαλ? μου ?να απ?σπασμα με αφορμ? το προσφυγικ? – μεταναστευτικ? και τι? αντιδρ?σει? του κ?σμου μ?λι? μαθα?νει ?τι μπορε? στην περιοχ? του να ?ρθουν αν?λικοι, γυνα?κε? ? ακ?μη και ?νδρε? που δεν μπορο?ν να με?νουν στι? Μ?ριε? τη? Ελλ?δα?.

Μου ?ρθε στο μυαλ? γιατ? η φρ?ση που θα ακο?με συχν? απ? εδ? και π?ρα θα ε?ναι ?να π?νε αλλο? οι μεταν?στε?, να π?νε σπ?τια του?, δεν του? θ?λουμε στο δ?μο μα??.

Ε?ναι μια φρ?ση που ταιρι?ζει κ?θε φορ? που κ?τι πρ?πει να γ?νει… αλλ? ?χι στη δικ? μα? αυλ?.

Οι πρ?σφυγε? – μεταν?στε? να π?νε αλλο?, τα σκουπ?δια να ε?ναι στη Φυλ? ? αλλο?, ?μω?, ?χι δ?πλα μα?, οι τοξικομανε?? να μη βρουν στ?γη πουθεν?, αν ε?ναι δυνατ?ν να φτι?ξουμε σ?γχρονου? Και?δε?.

Το απ?σπασμα που ακολουθε? δε?χνει ακριβ?? π?? η διαμ?ρφωση του μυαλο?, των ιδε?ν, τη? κοσμοθεωρ?α?, ε?ναι επιλογ? κ?θε ανθρ?που ξεχωριστ? ? του τα επιβ?λλουν οι κοινωνικ?? συνθ?κε?, η παρ?δοση, τα media κ.λπ.

Λ?ει λοιπ?ν το βιβλ?ο:

?Ο Γκουρτζ?εφ ?λεγε μια ιστορ?α:
?να? μ?γο? π?νω στα βουν? ε?χε πολλ? πρ?βατα και για να μην ψ?χνει να τα βρει κ?θε μ?ρα, ?ταν χαν?ταν μ?σα στο δ?σο?, αλλ? και για να αποφ?γει του? υπηρ?τε?, τα υπν?τισε και ε?πε στο καθ?να διαφορετικ?? ιστορ?ε?.
?δωσε σε κ?θε πρ?βατο διαφορετικ? νου.
Σε μερικ? ε?πε: “Εσ? δεν ε?σαι πρ?βατο, ε?σαι ?νθρωπο?, οπ?τε δεν χρει?ζεται να φοβ?σαι πω? μια μ?ρα θα σκοτωθε??, ?τι θα θυσιαστε??, σαν τα ?λλα πρ?βατα. Αυτ? ε?ναι απλ?? πρ?βατα. Γι’ αυτ?, εσ? να μην ανησυχε??”.
Σε μερικ? ?λλα ε?πε: “Εσ? δεν ε?σαι πρ?βατο, ε?σαι λιοντ?ρι”.
Και σε μερικ? ?λλα ε?πε: “Εσ? ε?σαι τ?γρη?”.
Και απ? εκε?νη τη μ?ρα, ο μ?γο? ?ταν χαλαρ??. Τα πρ?βατα ?ρχισαν να συμπεριφ?ρονται σ?μφωνα με το νου, που του? ε?χε δ?σει.
Κ?θε μ?ρα σκ?τωνε ?να πρ?βατο και τα πρ?βατα που π?στευαν πω? ε?ναι λιοντ?ρια ? ?νθρωποι ? τ?γρει?, απλ?? κο?ταζαν και χαχ?νιζαν:
“Αυτ? συμβα?νουν στα πρ?βατα!”
Τ?ρα ?μω? δεν φοβ?ταν, ?πω? τον παλι? καιρ?.
Παλι?, ?ταν σκ?τωνε ?να πρ?βατο, ?λα τα ?λλα πρ?βατα ?τρεμαν και φοβ?ταν: “Α?ριο θα ?ρθει η δικ? μου σειρ?. Π?σο μπορ? να ζ?σω;”
Και γι’ αυτ? το ?σκαγαν στο δ?σο?, για να μη σκοτωθο?ν. Τ?ρα ?μω? δεν το ?σκαγε καν?να. Αυτ? ?ταν τ?γρει?, ?ταν λιοντ?ρια…
Του? ε?χε β?λει ?λα τα ε?δη του νου.

Ο νου? σου δεν ε?ναι δικ?? σου νου?.
Αυτ? ε?ναι κ?τι βασικ? για να θυμ?σαι.
Ο νου? σου ε?ναι μια εμφ?τευση τη? κοινων?α? στην οπο?α ?τυχε να γεννηθε??.
Αν ε?χε? γεννηθε? σε χριστιανικ? σπ?τι, αλλ? σε ?παιρνε αμ?σω? μια μουσουλμανικ? οικογ?νεια και σε μεγ?λωνε, δεν θα ε?χε? τον ?διο νου.
Θα ε?χε? ?ναν εντελ?? διαφορετικ? νου, που δεν μπορε?? ο?τε καν να φανταστε??.
Το ζ?τημα ε?ναι αν ο νου? ε?ναι δικ?? σου ? ?χει εμφυτευτε? απ? ?λλου?, επειδ? οι ?λλοι β?ζουν μ?σα σου ?να νου, ο οπο?ο? δεν εξυπηρετε? εσ?να, αλλ? του? δικο?? του? σκοπο??.
Προετοιμ?ζεσαι απ? του? γονε??, απ? του? δασκ?λου? στο σχολε?ο, απ? του? ιερε??, απ? το εκπαιδευτικ? σου σ?στημα, ?στε να ?χει? ?να συγκεκριμ?νο ε?δο? νου και ολ?κληρη τη ζω? σου συνεχ?ζει? να ζει? με αυτ? το συγκεκριμ?νο ε?δο? νου.
Αυτ? ε?ναι μια ζω? δανεισμ?νη. Και γι’ αυτ? υπ?ρχει τ?σο πολλ? δυστυχ?α στον κ?σμο, επειδ? καν?να? δεν ζει αυθεντικ?, καν?να? δεν ζει το δικ? του εαυτ?, απλ?? ακολουθε? εντολ?? που ?χουν εμφυτευτε? μ?σα του?.

Αυτ? λοιπ?ν γρ?φει το ?βιβλ?ο του εγ?? και μπορε? για κ?ποιου? να ε?ναι ανοησ?ε? γραμμ?νε? σε μια κ?λα χαρτ?, για ?λλου?, ?μω?, ε?ναι μια πραγματικ?τητα.

Ετσι μ?θαμε, ?τσι συνεχ?ζουμε να μαθα?νουμε. Εμε?? οι Ελληνε? με παππο?δε? πρ?σφυγε? απ? τη Μικρ? Ασ?α που του? ?λεγαν ?Γραικο?? στην Τουρκ?α και ?Το?ρκου? στην Ελλ?δα?.

Εμε?? οι Ελληνε? με πατερ?δε? μεταν?στε? που του? ?λεγαν βρ?μικου? στη Γερμαν?α, το Β?λγιο, την Αυστραλ?α, την Αμερικ? και του? κλωτσο?σαν σαν τα σκυλι? για ?να κομμ?τι ψωμ?.

Εμε?? οι Ελληνε?, λοιπ?ν, οι ρ?κτε?, οι ακο?ραστοι… απ?γονοι των φιλ?ξενων προγ?νων μα? μαθα?νουμε τ?ρα κ?τι διαφορετικ?. Μαθα?νουμε να μισο?με του? ξενομπ?τε?, του? αλλ?θρησκου?, του? μεταν?στε? και του? πρ?σφυγε?.

Γιατ? μα? μπολι?ζουν το νου με ιδ?ε?. Ε?μαστε λιοντ?ρια και μα? κ?νουν πρ?βατα για να π?με ατρ?μητοι στο σφαγε?ο.

Ε?μαστε πρ?βατα και μα? ?μεταμορφ?νουν? σε λιοντ?ρια για να νομ?ζουμε ?τι ε?μαστε κ?ποιοι ?λλοι.

Κι ?ταν ?ρχεται η ?ρα τη? κρ?ση?, ?ταν ?ρχεται η ?ρα των αποφ?σεων γιν?μαστε αγρ?μια να κατασπαρ?ξουμε ?αυτο??? που ?εισ?βαλαν? στη χ?ρα μα?.

Η Ελλ?δα μπα?νει σε μια πολ? επικ?νδυνη περ?οδο. Με μ?λι? 70 χιλι?δε? πρ?σφυγε? και μεταν?στε? και ?δη το μ?σο? μπολι?ζει τι? ψυχ?? μα?.

Ο ?μ?γο?? ε?ναι εδ? και μα? μεταμορφ?νει. Ο φασισμ??, ο ρατσισμ?? η μισαλλοδοξ?α ε?ναι εδ? και μα? κυριε?ουν.

Αλλ? πρ?πει να θυμ?μαστε αυτ? που ?γραψε ο Μπρεχτ:

?Ε?δα το παλι? να πλησι?ζει, μα ερχ?ταν σα ν?ο.
Σερν?ταν π?νω σε καινο?ργια δεκαν?κια που καν?να? δεν ε?χε ξαναδε? και βρομο?σε ν?ε? μυρωδι?? σαπ?λα? που κανε?? δεν ε?χε πριν ξαναμυρ?σει?.