Η ταλαντο?χα ηθοποι??,?Μπ?σσυ Μ?λφα, αποκ?λυψε πολλ? σε πρ?σφατη συν?ντευξη τη?

Στο Page 2 τη? Ν?α? Σελ?δα? και τον δημοσιογρ?φο Γι?ννη Πουλ?πουλο ?δωσε συν?ντευξη η Μπ?σσυ Μ?λφα και αποκ?λυψε πολλ?…

Ο περισσ?τερο? κ?σμο? πιστε?ει ?τι οι ηθοποιο? ε?στε πλο?σιοι.

?Ο Γερ?σιμο? κι εγ? απ?χουμε πολ? απ? αυτ? (γελ?ει).

?χει??π?ρει ποτ? 10.000 ευρ? το επεισ?διο, ?πω? κ?ποιοι συν?δελφο? σου;

Μια φορ? π?ρα αυτ? το ποσ? κι αυτ? απ? λ?θο?. Ηταν σε μια φ?ση τη? ζω?? μου που ε?χα χ?σει τον πατ?ρα μου και μου πρ?τειναν να κ?νω μια γκεστ εμφ?νιση. Επειδ? ?μουν πολ? χ?λια ψυχολογικ? και δεν μπορο?σα να δουλ?ψω, του? ε?πα ?να τρελ? ποσ? για να το αποφ?γω. Τελικ? μου ε?παν ?ναι?. Και ?ταν π?γα να τα π?ρω ντρ?πηκα (γελ?ει).

Τι θα ?κανε? αν κ?ρδιζε? τον πρ?το λαχν? του λαχε?ου, ?πω? οι ?ρωε? του σ?ριαλ;

Αν ?μουν πλο?σια, θα ?δινα χρ?ματα σε φιλανθρωπικ? ιδρ?ματα που του? ?χουν κ?ψει την επιχορ?γηση, σε οικογ?νειε? που ξ?ρω ?τι ?χουν αν?γκη, θα ?φτιαχνα ?να θ?ατρο και θα ?φηνα και ?να ποσ? για τα παιδι? μου σαν προ?κα.