Ο Τζ?ντζερ Μπ?ικερ, ντρ?μερ των θρυλικ?ν Cream π?θανε τα ξημερ?ματα τη? Κυριακ??.

Η οικογ?νεια του Μπ?ικερ λ?γε? μ?ρε? πρι ε?χε ανακοιν?σει ?τι ο μουσικ?? ?ταν σε κρ?σιμη κατ?σταση ε?χε καλ?σει ?λου? του? φαν του? να προσευχηθο?ν για αυτ?ν.

Την Κυριακ? το μεσημ?ρι μ?σα απ? το Facebook ανακοιν?θηκε ?τι ο Μπ?ικερ ?χασε τη μ?χη με τη ζω?.

Ο ντρ?μερ ε?χε δημιουργ?σει μαζ? με τον ?ρικ Κλ?πτον και τον Τζακ Μπρου?, που ?φυγε απ? τη ζω? πριν λ?γα χρ?νια, του? Cream το 1966.

Ποιο? ?ταν

O Π?τερ ?Τζ?ντζερ? Μπ?ικερ γενν?θηκε στι??19 Αυγο?στου?1939?στο Λο?ισαμ του?Λονδ?νου?και τα προσων?μιο ?Τζ?ντζερ? προ?λθε απ? τα κ?κκινα μαλλι? του. Κατ? την παιδικ? του ηλικ?α ενδιαφερ?ταν να γ?νει επαγγελματ?α? ποδηλ?τη?, αλλ? στα εφηβικ? του χρ?νια τα ενδιαφ?ροντα του ?λλαξαν προ? τη μουσικ? και πιο ιδια?τερα στα τ?μπανα.

Στα τ?λη τη??δεκαετ?α? του ’50?ε?χε ?δη συμμετ?σχει στα?τζαζ?συγκροτ?ματα του Terry Lightfoot και του Acker Bilk. Το?1962?και μετ? απ? προτροπ? του ντρ?μερ των?Rolling Stones?Τσ?ρλι Γου?τ?, ο Μπ?ηκερ επιλ?χθηκε στου? Blues Incorporated ?που γν?ρισε τον Γκρ?χαμ Μποντ και τον?Τζακ Μπρου?.

Το?1963, σχημ?τισαν του? Graham Bond Organization μαζ? με του? δ?ο προαναφερθ?ντε? και τον σαξοφων?στα Ντικ Χ?κστολ-Σμιθ. Μαζ? κυκλοφ?ρησαν τα ?λμπουμ ?The Sound of 65? και ?There’s a Bond Between Us?, μ?σα στο?1965. Οι συνεχε?? διαφων?ε? του με τον Μπρου? οδ?γησαν τον δε?τερο σε αποχ?ρηση και στη μεταπ?δηση του στου? Bluesbreakers του?Τζον Μ?γιαλ.

Οι Cream

Στι? αρχ?? του?1966, ο Μπ?ηκερ ε?χε αποχωρ?σει απ? του? Graham Bond Organization και ?ψαχνε για ν?ο συγκρ?τημα. ?χοντα? παρατηρ?σει τον πολ? ικαν? κιθαρ?στα??ρικ Κλ?πτον?στου? Bluesbreakers, σχημ?τισε μαζ? του και με τον?Τζακ Μπρου??στο μπ?σο και τα κ?ρια?φωνητικ?, του??Cream.

Μαζ?, ηχογρ?φησαν τ?σσερα στο?ντιο ?λμπουμ ανεβα?νοντα? απ? μ?α φορ? στην κορυφ? των?βρετανικ?ν?και?αμερικανικ?ν?τσαρτ, εν? κυκλοφ?ρησαν τι? μεγ?λε? επιτυχ?ε? ?Sunshine of Your Love? και ?White Room?. Μετ? τη δι?λυση του συγκροτ?ματο? στα τ?λη του?1968, κυκλοφ?ρησαν δ?ο ζωνταν? ηχογραφημ?να ?λμπουμ και μ?α συλλογ?, τα οπο?α εδρα?ωσαν ακ?μη περισσ?τερο το ?νομα των?Cream?αλλ? και των μουσικ?ν του? στη συνε?δηση του κοινο?.

Μετ? του? Cream

Μετ? του??Cream, εντ?χθηκε στου??Blind Faith?ηχογραφ?ντα? το ομ?νυμο ?λμπουμ του συγκροτ?ματο? μαζ? με τον??ρικ Κλ?πτον, τον Στηβ Γου?νγουντ και τον Ρικ Γκρεκ, ανεβα?νοντα? στην κορυφ? των τσαρτ και στι? δ?ο πλευρ?? του?Ατλαντικο?.

Το?1970, ο Μπ?ηκερ δημιο?ργησε του? Ginger Baker’s Air Force κυκλοφορ?ντα? το ομ?νυμο ?λμπουμ στα τ?λη?Μαρτ?ου?και το ?Ginger Baker’s Air Force ΙΙ? τον?Δεκ?μβριο?του?1970. Αμ?σω? μετ?, μετακ?μισε στη?Νιγηρ?α?για ?ξι χρ?νια, πα?ζοντα? με το Φ?λα Κο?τι. Το?1972?κυκλοφ?ρησε το προσωπικ? του ?λμπουμ ?Stratavarious? και δ?ο χρ?νια αργ?τερα σχημ?τισε του? Baker Gurvitz Army μαζ? με του? ?ντριαν και Πωλ Γκ?ρβιτζ, τη Μ?ντελα?ν Μπελ, τη Ροζ?τα Χα?τ?ουερ και τον Τζον Μ?τσελ. Μαζ? κυκλοφ?ρησαν το ομ?νυμο ?λμπουμ χωρ?? να καταφ?ρουν να μπουν στα πρ?τα εκατ? ?λμπουμ του?Billboard, ?πω? ?γινε και με τα ?λλα δ?ο ?λμπουμ του?, ?Elysian Encounter? (1975) και ?Hearts on Fire? (1976).

Σ?λο καρι?ρα

Συν?χισε κυκλοφορ?ντα? το ?Ginger Baker & Friends? (1976) και ?κανε ?να μεγ?λο δι?λειμμα μ?χρι την ηχογρ?φηση του ?Horses & Trees? το?1986?μαζ? με τον μπασ?στα Μπιλ Λ?σγουελ. Συν?χισε στα τ?λη τη??δεκαετ?α? του ’80?με πρ?τζεκτ ?πω? οι Ginger Baker’s African Force και οι Middle Passage εν? το?1991?κυκλοφ?ρησε το ορχηστρικ? και σχεδ?ν αποκλειστικ? ακουστικ? ?Unseen Rain?.

Ακολο?θησε το ?Going Back Home? του?1994?σηματοδοτ?ντα? την επιστροφ? του στην εταιρε?α ?Atlantic?, εν? το?1999??νωσε τι? δυν?μει? του με τον τρομπετ?στα τη??τζαζ, Ρον Μ?ιλ?, για το δ?σκο ?Coward of the County?.

Το?2005, επανεν?θηκε με τον??ρικ Κλ?πτον?και τον?Τζακ Μπρου??σχηματ?ζοντα? ξαν? του??Cream, ηχογραφ?ντα? τι? τ?σσερι? συναυλ?ε? του? στο?Royal Albert Hall?του?Λονδ?νου?για την κυκλοφορ?α ?Royal Albert Hall London May 2-3-5-6, 2005?.

Το?2009?κυκλοφ?ρησε η αυτοβιογραφ?α του με τ?τλο ?Hellraiser?.