?ταν ο Νταν Τζο?στι ?ταν επικεφαλ?? σεφ στο βραβευμ?νο με αστ?ρι Michelin εστιατ?ριο τη? Δαν?α?, το Noma–το οπο?ο θεωρε?ται ?να απ? τα καλ?τερα και ακριβ?τερα στον κ?σμο–προετο?μαζε ευφ?νταστα πι?τα χρησιμοποι?ντα? τοπικ?? πρ?τε? ?λε?.

Αφο? εργ?στηκε εκε? για τρ?α χρ?νια, αποφ?σισε ?τι θ?λει να ασχοληθε? με κ?τι μεγαλ?τερο.

Νoma: Ενα εστιατ?ριο-διαμ?ντι

Το Noma ε?ναι ?να μικρ? εστιατ?ριο με 45 καθ?σματα ?που οι πελ?τε? πληρ?νουν περ?που 500 δολ?ρια για ?να γε?μα.

Σ?μερα ο Τζο?στι τα?ζει χιλι?δε? φτωχο?? μαθητ?? που φοιτο?ν σε δημ?σια σχολε?α στι? ΗΠΑ, προσφ?ροντ?? του? υγιειν? γε?ματα στην τιμ? του μ?λι? εν?? δολαρ?ου ?καστο μ?σω τη? εταιρε?α? που ?χει ιδρ?σει και διευθ?νει με την επωνυμ?α Brigaid.

Απ? το 2016 η Brigaid συνεργ?ζεται με δημ?σια σχολε?α και τ?ρα επεκτε?νεται στην μεγαλ?τερη σχολικ? περιφ?ρεια τη? χ?ρα?, την Π?λη τη? Ν?α? Υ?ρκη?. ?Υπ?ρχουν 1.800 σχολε?α στην Π?λη τη? Ν?α? Υ?ρκη?. Αλλ? ο στ?χο? μα? ε?ναι να π?με παντο?. Το ?νειρ? μου ε?ναι σε μια δεκαετ?α να ε?ναι διαφορετικ? τα πρ?γματα, να θεωρε?ται φυσιολογικ? αυτ? που κ?νουμε?.

Απ? το Νο.1 εστιατ?ριο στην υπηρεσ?α των μαθητ?ν

Οι σεφ τη? εταιρε?α? του εκπαιδε?ουν το προσωπικ? στι? καφετ?ριε? των σχολε?ων για να παρασκευ?ζει υγιειν? γε?ματα, αλλ? και για να χρησιμοποιε? περισσ?τερο ποιοτικ? υλικ? στα υπ?ρχοντα γε?ματα.

Στο Εθνικ? Πρ?γραμμα Σχολικ?ν Γευμ?των συμμετ?χουν ?δη 21.000 σχολικ?? περιφ?ρειε? και π?νω απ? 100.000 σχολε?α, τα οπο?α κ?θε χρ?νο προσφ?ρουν συνολικ? π?ντε δισεκατομμ?ρια γε?ματα καθιστ?ντα? το Πρ?γραμμα μακρ?ν τον μεγαλ?τερο π?ροχο υπηρεσι?ν σ?τιση? στη χ?ρα.

 

View this post on Instagram

 

We can’t forget that people are the most important part of the food system.

A post shared by Dan Giusti (@dan.giusti) on

Τα σχολε?α που συμμετ?χουν στο Πρ?γραμμα ε?ναι υποχρεωμ?να να ακολουθο?ν αυστηρο?? διατροφικο?? κανονισμο??, του? οπο?ου? ?χει ορ?σει το Τμ?μα Γεωργ?α? των Ηνωμ?νων Πολιτει?ν (USDA), προκειμ?νου να λ?βουν την απαρα?τητη χρηματοδ?τηση για τα γε?ματα αυτ?.

Εχουμε δει παιδι? να κλ?βουν σ?ντουιτ?

Η πε?να ε?ναι το υπ?αριθμ?ν ?να πρ?βλημα στα σχολε?α που συμμετ?χουν, παρ?τι και τα υψηλ? ποσοστ? παχυσαρκ?α? αν?μεσα στου? αμερικανο?? μαθητ?? συνιστο?ν επ?ση? πρ?βλημα, λ?ει ο 34χρονο? σεφ.

?Οι μαθητ?? δεν τρ?νε πολ?, ?σω? και καθ?λου, εκτ?? σχολε?ου…επομ?νω? τα γε?ματα αυτ? ε?ναι απολ?τω? σημαντικ??, δ?λωσε ο Τζο?στι στο ?δρυμα Thomson Reuters τηλεφωνικ?? απ? το Κον?κτικατ, ?που εδρε?ει.

?Εχουμε δει παιδι? να προσπαθο?ν να κλ?ψουν σ?ντουιτ? για να τα π?νε στο σπ?τι του? να τα?σουν τι? οικογ?νει?? του??.

Ο Τζο?στι ?δρυσε την Brigaid θ?λοντα? να διδ?ξει στου? Αμερικανο??, απ? νεαρ? ηλικ?α, τι συνιστ? ?να γευστικ?, υγιειν? πι?το, εξηγε? ο ?διο? προσθ?τοντα? ?τι ?μπνευσ? του για να ακολουθ?σει αυτ? το επ?γγελμα υπ?ρξε η μεγ?λη ιταλικ? οικογ?νει? του.

Το 2018, ?να στα 9 νοικοκυρι? στι? ΗΠΑ -? αλλι?? 37,2 εκατομμ?ρια ?νθρωποι– πεινο?σαν, σ?μφωνα με το USDA.

Σε παγκ?σμιο επ?πεδο, ?να? στου? τ?σσερι? ανθρ?που? ? αλλι?? δ?ο δισεκατομμ?ρια ?νθρωποι, δεν ?χουν πρ?σβαση σε υγιειν? φαγητ?, σ?μφωνα με τον Οργανισμ? Τροφ?μων και Γεωργ?α? των Ηνωμ?νων Εθν?ν.

Στο παρ?δειγμα του βρετανο? Τζ?ιμι Ολιβερ

?να? σεφ τη? Brigaid προ? το παρ?ν σερβ?ρει τρ?α γε?ματα καθημεριν? σε περισσ?τερου? απ? 3.600 μαθητ?? σε οκτ? σχολε?α τη? Π?λη? τη? Ν?α? Υ?ρκη? και του Κον?κτικατ.

Τα σχολε?α επιδοτο?νται απ? την ομοσπονδιακ? κυβ?ρνηση με κ?τι παραπ?νω απ? τρ?α δολ?ρια αν? γε?μα και ?χουν περ?που ?να δολ?ριο αν? γε?μα για να δαπαν?σουν σε τρ?φιμα αφο? καλ?ψουν το κ?στο? των εργατικ?ν, του επαγγελματικο? εξοπλισμο? και ?λλα ?ξοδα.

Αυτ? σημα?νει ?τι τα συστατικ? δεν μπορε? να ε?ναι π?ντα τοπικ? ? οργανικ?, εξηγε? ο Τζο?στι.

?πω? λ?ει ο ?διο?, σκοπε?ει να μιλ?σει δημοσ?ω? για ζητ?ματα ?πω? η αν?γκη για αλλαγ?? στην ομοσπονδιακ? πολιτικ?, ακολουθ?ντα? το παρ?δειγμα του βρετανο? σεφ Τζ?ιμι ?λιβερ, ο οπο?ο? συν?βαλε στη βελτ?ωση τη? σχολικ?? διατροφ?? στη χ?ρα του πριν απ? π?νω απ? μια δεκαετ?α.

Ο Τζο?στι αφα?ρεσε απ? το σχολικ? μενο? τα σ?ντουιτ? με μαρμελ?δα και φυστικοβο?τυρο, τα επεξεργασμ?να τρ?φιμα και τα αγν?στου προελε?σεω? κρ?ατα και τα αντικατ?στησε, για παρ?δειγμα, με χο?μου?.

Τα προετοιμ?ζουμε για εκε?να. Δεν ε?ναι για εσ??. Δεν ε?ναι για εμ?να. Δεν ε?ναι για το Instagram

?πω? επισημα?νει, ε?ναι εντελ?? διαφορετικ? να μαγειρε?ει? για παιδι?.

Οι αντιδρ?σει? των παιδι?ν, περιγρ?φει, δεν ε?ναι π?ντα θετικ??. Κ?ποια κλα?νε, ?λλα πετ?νε ? φτ?νουν το φαγητ? του?.

 

View this post on Instagram

 

Every occasion I spend with my family, I am more motivated than ever to be better, to push harder. Too often I forget how lucky I am, how I have been blessed with the most wonderful, supporting family anyone could ever ask for. I think back when I was younger and growing up..how I looked up to all of the amazing men and women who I am fortunate enough to call mom, dad, brother, sister, step-father, Zio, Zia, Aunt, Uncle, Grandmother, Grandfather, Nonna, Nonno,Cousin…Now we have a new generation in our family and all I can think about is can I be as a special a person to them as all of these amazing people in our family have been and are to me? I will do everything to be that person because they deserve nothing less.

A post shared by Dan Giusti (@dan.giusti) on

?Πρ?κειται για παιδι? που αντιμετωπ?ζουν πραγματικ? δ?σκολε? καταστ?σει? εκτ?? και εντ?? του σχολε?ου. Το να πηγα?νουν στη σχολικ? καφετ?ρια και να στρεσ?ρονται ακ?μη περισσ?τερο επειδ? πι?ζονται να φ?νε κ?τι με το οπο?ο δεν ε?ναι εξοικειωμ?να ? το οπο?ο δεν θ?λουν να δοκιμ?σουν, γνωρ?ζοντα? ?τι δεν πρ?κειται να ξαναφ?νε μ?χρι την επ?μενη ημ?ρα, ε?ναι πρ?γματι τρελ?. Στο κ?τω-κ?τω, τα προετοιμ?ζουμε για εκε?να. Δεν ε?ναι για εσ??. Δεν ε?ναι για εμ?να. Δεν ε?ναι για το Instagram?.

Πηγ?: AΠΕ-ΜΠΕ