?ροι Χρ?ση?

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΜΜΕ Α.Ε.

Η αν?νυμη εταιρε?α ?ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ Μ.Μ.Ε Α.Ε.? (εφεξ?? ?ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ?), που δημιο?ργησε και διαχειρ?ζεται τον Ιστ?τοπο www.mcculloghlaw.com, (εφεξ?? ο ?Ιστ?τοπο??) προσφ?ρει τι? υπηρεσ?ε? τη? υπ? του? κ?τωθι ?ρου? χρ?ση? του? οπο?ου? ο επισκ?πτη?/χρ?στη? των σελ?δων ?του Ιστ?τοπου καλε?ται να διαβ?σει προσεκτικ? και να προβε? σε επ?σκεψη/χρ?ση των σελ?δων/υπηρεσι?ν του μ?νο εφ?σον του? αποδ?χεται στο σ?νολ? του? πλ?ρω?. ?που αναφ?ρονται δικαι?ματα, υποχρε?σει? και ιδιοκτησ?ε? του Ιστοτ?που εννοο?νται τη? ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ.

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Η ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ παρ?χει στου? επισκ?πτε?/χρ?στε? του Ιστοτ?που, που αποτελε? ?να ειδησεογραφικ?/ψυχαγωγικ? site, μια πλο?σια συλλογ? υπηρεσι?ν, σελ?δων, επιλογ?ν ?/και πηγ?ν. Επιπλ?ον, στι? σελ?δε? του Ιστοτ?που συμπεριλαμβ?νονται διαφημ?σει? κ?θε μορφ??. Οι ?δη υπ?ρχουσε? καθ?? και οποιεσδ?ποτε ν?ε? υπηρεσ?ε? συμπεριληφθο?ν στο μ?λλον υπ?κεινται στου? παρ?ντε? ?ρου? χρ?ση?.

Η ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ?χει την αν?λεγκτη δυνατ?τητα να τροποποιε? οποτεδ?ποτε το περιεχ?μενο των ιστοτ?πων ιδιοκτησ?α? τη?, να καταργε? τι? παρεχ?μενε? απ? αυτο?? υπηρεσ?ε? ? / και να δημιουργε? καινο?ριε? δ?χω? να απαιτε?ται η προηγο?μενη ενημ?ρωση των επισκεπτ?ν / χρηστ?ν και χωρ?? να ε?ναι απαρα?τητη η σχετικ? τροποπο?ηση των παρ?ντων ?ρων.

Ο ?επισκ?πτη? / χρ?στη? ?χει την ευθ?νη πρ?σβαση? στι? υπηρεσ?ε? και η σχετικ? πρ?σβαση μπορε? να απαιτε? την καταβολ? τελ?ν σε τρ?του? φορε?? (π.χ. παροχε?? υπηρεσι?ν internet, χρ?ωση χρ?νου παραμον?? στο internet). Για την εν λ?γω πρ?σβαση η ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ δεν υπ?χει καμ?α ευθ?νη τ?σο απ? τεχνικ?? ?ποψη?, ?σο και αναφορικ? με τα τυχ?ν καταβλητ?α τ?λη κ?θε μορφ??. Ο ?επισκ?πτη?/ χρ?στη? ?χει την αποκλειστικ? ευθ?νη πληρωμ?? των σχετικ?ν τελ?ν. Επ?ση?, ο ?επισκ?πτη?/χρ?στη? ε?ναι αποκλειστικ? υπε?θυνο? για τον προσωπικ? εξοπλισμ? του με τα απαρα?τητα τεχνολογικ? μ?σα που του επιτρ?πουν την πρ?σβαση στι? υπηρεσ?ε? και στου? δικτυακο?? τ?που? τη? ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ.

Στου? παρ?ντε? ?ρου? Χρ?ση? περιλαμβ?νεται και η Πολιτικ? Απορρ?του, στην οπο?α εξηγε?ται ο τρ?πο? διαχε?ριση? των προσωπικ?ν δεδομ?νων των επισκεπτ?ν/χρηστ?ν/μελ?ν, σ?μφωνα με το ισχ?ον νομικ? πλα?σιο (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΕ 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ) καθ?? και την ελληνικ? νομοθεσ?α περ? τη? Προστασ?α? του ατ?μου απ? την Επεξεργασ?α Δεδομ?νων Προσωπικο? Χαρακτ?ρα (Ν. 2472/1997), ?πω? ισχ?ει κατ?πιν των τροποποι?σεων που ?χουν λ?βει χ?ρα.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΤΗ

Με την ?γγραφ? του επισκ?πτη/χρ?στη στο σχετικ? newsletter θα υπ?ρχει η δυνατ?τητα ?στε ο ?επισκ?πτη?/ χρ?στη? θα δηλ?νει ε?ν επιθυμε? να λαμβ?νει ενημερωτικ? υλικ? για τι? τελευτα?ε? ειδ?σει? του Ιστοτ?που καθ?? και για τι? ν?ε? προσφορ?? και εκδηλ?σει? τη? ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ

Εφ?σον ο ?επισκ?πτη?/χρ?στη? επιθυμε? την εγγραφ? του σε περιεχ?μενο του Ιστ?τοπου που απευθ?νεται σε συνδρομητ??, μεταφ?ρεται αυτ?ματα στο ηλεκτρονικ? κατ?στημα?δι?θεση? προ??ντων και υπηρεσι?ν τη? AΛΤΕΡ ΕΓΚΟ, το HeliosKiosk (www.helioskiosk.gr) που παρ?χει συνδρομητικ?? υπηρεσ?ε? για τα ?ντυπα και διαδικτυακ? Μ?σα τη?.

ΕΝΑΡΞΗ-ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙTΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ διατηρε? το δικα?ωμα να τροποποιε? ? / και να διακ?πτει προσωριν? ? μ?νιμα μ?ρο? ? το σ?νολο των υπηρεσι?ν του Ιστοτ?που με ? χωρ?? προειδοπο?ηση προ? του? χρ?στε?.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ - ΣΗΜΑΤΑ

Εκτ?? των ρητ? αναφερ?μενων εξαιρ?σεων (πνευματικ? δικαι?ματα τρ?των, συνεργατ?ν και φορ?ων), ?λο το περιεχ?μενο του Ιστοτ?που συμπεριλαμβανομ?νων εικ?νων, γραφικ?ν, φωτογραφι?ν, σχεδ?ων, κειμ?νων, των παρεχομ?νων υπηρεσι?ν, αποτελο?ν πνευματικ? ιδιοκτησ?α, κατατεθειμ?να σ?ματα και σ?ματα υπηρεσι?ν τη? ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ και προστατε?ονται απ? τι? σχετικ?? διατ?ξει? του ελληνικο? δικα?ου, του ευρωπα?κο? δικα?ου και των διεθν?ν συμβ?σεων και συνθηκ?ν. Συνεπ??, καν?να εξ αυτ?ν δε δ?ναται να αποτελ?σει εν ?λω ? εν μ?ρει αντικε?μενο π?ληση?, αντιγραφ??, τροποπο?ηση?, αναπαραγωγ??, αναδημοσ?ευση? ? να "φορτωθε?", να μεταδοθε? ? να διανεμηθε? με οποιονδ?ποτε τρ?πο. Εξαιρε?ται η περ?πτωση τη? μεμονωμ?νη? αποθ?κευση? εν?? και μ?νου αντιγρ?φου τμ?ματο? του περιεχομ?νου σε ?ναν απλ? προσωπικ? ηλεκτρονικ? υπολογιστ?, για προσωπικ? και ?χι δημ?σια ? εμπορικ? χρ?ση και χωρ?? απαλοιφ? τη? ?νδειξη? προ?λευσ?? του? απ? τη ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ, χωρ?? να θ?γονται με καν?να τρ?πο τα σχετικ? δικαι?ματα πνευματικ?? και βιομηχανικ?? ιδιοκτησ?α?. Τα λοιπ? προ??ντα ? υπηρεσ?ε? που αναφ?ρονται στι? ηλεκτρονικ?? σελ?δε? του παρ?ντο? κ?μβου και φ?ρουν τα σ?ματα των αντ?στοιχων οργανισμ?ν, εταιρει?ν, συνεργατ?ν φορ?ων, εν?σεων ? εκδ?σεων, αποτελο?ν δικ? του? πνευματικ? και βιομηχανικ? ιδιοκτησ?α και συνεπ?? οι φορε?? αυτο? φ?ρουν τη σχετικ? ευθ?νη. Ο χρ?στη? κατανοε? και αποδ?χεται ?τι δεν του παρ?χεται το δικα?ωμα να αναπαρ?γει, αντιγρ?φει, πωλε?, μεταπωλε? ? / και εκμεταλλε?εται εμπορικ? με οποιονδ?ποτε τρ?πο σ?νολο ? μ?ρο? του περιεχομ?νου τη? ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Δεδομ?νη? τη? φ?ση? και του ?γκου του Διαδικτ?ου, υπ? οποιεσδ?ποτε συνθ?κε?,?συμπεριλαμβανομ?νη? και τη? περ?πτωση? αμ?λεια?, η ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ δεν ευθ?νεται για οποιασδ?ποτε μορφ?? ζημ?α υποστε? ο ?επισκ?πτη? / χρ?στη? των σελ?δων, υπηρεσι?ν, επιλογ?ν και περιεχομ?νων του Ιστ?τοπου. Τα περιεχ?μενα του Ιστοτ?που παρ?χονται ??πω? ακριβ?? ε?ναι? χωρ?? καμ?α εγγ?ηση εκπεφρασμ?νη ? και συνεπαγ?μενη με οποιοδ?ποτε τρ?πο.

Η ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ δεν εγγυ?ται ?τι οι σελ?δε?, οι υπηρεσ?ε?, οι επιλογ?? και τα περιεχ?μενα του Ιστοτ?που θα παρ?χονται χωρ?? διακοπ?, χωρ?? σφ?λματα και ?τι τα λ?θη θα διορθ?νονται. Επ?ση? η ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ δεν εγγυ?ται ?τι το ?διο ? οποιοδ?ποτε ?λλο συγγενικ? site ? οι εξυπηρετητ?? (servers) μ?σω των οπο?ων αυτ? τ?θενται στη δι?θεσ? των χρηστ?ν/μελ?ν, δεν περι?χουν "ιο??" ? ?λλα επιζ?μια συστατικ?. Η ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ δεν εγγυ?ται σε καμ?α περ?πτωση την ορθ?τητα, την πληρ?τητα ? και διαθεσιμ?τητα των περιεχομ?νων, σελ?δων, υπηρεσι?ν, επιλογ?ν ? τα αποτελ?σματ? του?. Το κ?στο? των ενδεχ?μενων διορθ?σεων ? εξυπηρετ?σεων, το αναλαμβ?νει ο ?επισκ?πτη? / χρ?στη? και σε καμ?α περ?πτωση η ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ.

Ο Ιστ?τοπο? ε?ναι ?να ειδησεογραφικ?/ψυχαγωγικ? site, με στ?χο του την ?γκυρη και ?γκαιρη ενημ?ρωση των επισκεπτ?ν τη? ιστοσελ?δα?. Οι ειδ?σει? και οι πληροφορ?ε? που αναρτ?νται καθημεριν?, προκ?πτουν απ? ειδησεογραφικ? ρεπορτ?ζ των συντακτ?ν και συνεργατ?ν του. Ο Ιστ?τοπο?, η Διο?κηση και οι συντ?κτε? αυτο?, δεν φ?ρουν ευθ?νη για τι? αναρτ?σει? που γ?νονται απ? επ?νυμου? συνεργ?τε? του, η στ?λη των οπο?ων φιλοξενε?ται στα πλα?σια συνεργασ?α? στον Ιστ?τοπο.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Το περιεχ?μενο και οι πληροφορ?ε? του Ιστοτ?που αποτελο?ν μ?α προσφορ? προ? τον επισκ?πτη/χρ?στη του και γενικ? προ? την κοιν?τητα των χρηστ?ν του Internet και δε δ?νανται σε καμι? περ?πτωση να εκληφθο?ν ω? ?γκυρε? πληροφορ?ε? ?/και συμβουλ?? ο?τε υποκρ?πτουν σε καμ?α περ?πτωση οποιαδ?ποτε προτροπ? για την επιχε?ρηση ? μη συγκεκριμ?νων πρ?ξεων. Η ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ αναλαμβ?νει τη συλλογ?, επεξεργασ?α και διανομ? του περιεχομ?νου του, χωρ?? ?μω? σε καμι? περ?πτωση να εγγυ?ται την αρτι?τητα, την πληρ?τητα, την επ?ρκεια και γενικ? την καταλληλ?τητα αυτο? και την απουσ?α ενδεχομ?νων λαθ?ν πολ? δε περισσ?τερο λ?γω του ιδιαιτ?ρω? μεγ?λου ?γκου του, καθ?? και τη? συμμετοχ?? και τρ?των φορ?ων (φυσικ?ν ? νομικ?ν προσ?πων) κατ? την πρωτογεν? παραγωγ? και συλλογ? του. Συνεπ??, οι επισκ?πτε?/χρ?στε? του Ιστοτ?που, χρησιμοποι?ντα? τι? υπηρεσ?ε? του με δικ? του? πρωτοβουλ?α, αναλαμβ?νουν και τη σχετικ? ευθ?νη διαστα?ρωση? των παρεχομ?νων πληροφορι?ν. Σημειωτ?ον ?τι κ?ποιε? απ? τι? πληροφορ?ε? του Ιστοτ?που παρ?χονται απ? τρ?τα πρ?σωπα. Ο Ιστ?τοπο? δεν ε?ναι σε θ?ση να επαληθε?σει τι? πληροφορ?ε? αυτ?? και δεν εγγυ?ται για την ακρ?βει? του?.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ δεν ?χει καμ?α ευθ?νη για την επικοινων?α του χρ?στη με του? τρ?του? παρ?χου? υπηρεσι?ν που διαφημ?ζονται στο Ιστ?τοπο και για την οποιαδ?ποτε τυχ?ν εμπορικ? συναλλαγ? που μπορε? να προκ?ψει απ? τη μεταξ? του? σχ?ση.

Στο περιεχ?μενο του Ιστοτ?που τη? ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ενδ?χεται να υπ?ρχουν παραπομπ?? (third party links, plug-ins, applications κ.λ.π) σε ?λλε? ιστοσελ?δε?, που δεν ελ?γχονται απ? την ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ. Συνεπ??, οι χρ?στε?, επιλ?γοντα? αυτ? τα link μεταφ?ρονται σε ιστοσελ?δε? τρ?των που δι?πονται απ? του? δικο?? του? ?ρου? και πολιτικ? απορρ?του.

Η ιστοσελ?δα περι?χει διαφημ?σει?, καθ?? και προβολ? ?λλου υλικο? με διαφημιστικ? περιεχ?μενο, σκοπ? και χαρακτ?ρα, απ? τρ?του? οργανισμο?? και διαφημιστικ?? εταιρε?ε?. Η ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΜΜΕ Α.Ε. δεν φ?ρει καμ?α ευθ?νη ?ναντι των χρηστ?ν, ω? και οιωνδ?ποτε τρ?των που ?θελε θεωρηθε? ?τι θ?γονται, για οποιαδ?ποτε παρ?νομη πρ?ξη ? παρ?λειψη, ανακρ?βεια ? αδυναμ?α συμμ?ρφωση? προ? του? ν?μου? και κανονισμο?? οποιασδ?ποτε χ?ρα? ? τη? Ευρωπα?κ?? ?νωση? σε σχ?ση με το περιεχ?μενο των διαφημ?σεων. Η ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ δεν υποχρεο?ται να εξετ?σει και δεν εξετ?ζει τη νομιμ?τητα ? ?χι του διαφημιστικο? υλικο? που προβ?λλεται στην ιστοσελ?δα (π?ραν των προφαν?ν περιπτ?σεων προσβολ?? ενν?μων δικαιωμ?των που θα γ?νονταν αντιληπτ?? και απ? τον μ?σο συνετ? πολ?τη) και ω? εκ το?του δεν δ?ναται να τη? καταλογιστε? οποιασδ?ποτε μορφ?? ευθ?νη. Η ευθ?νη αυτ? βαρ?νει του? διαφημιζ?μενου?, χορηγο?? ? και δημιουργο?? του προβαλλ?μενου διαφημιστικο? αυτο? υλικο?.

'ΔΕΣΜΟΙ' (LINKS) ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ (SITES)

Αυτ? η Πολιτικ? προστασ?α? δεδομ?νων προσωπικο? χαρακτ?ρα ισχ?ει μ?νο για αυτ?ν τον Ιστ?τοπο και ?χι για ιστ?τοπου? που αν?κουν σε τρ?του?. Μπορο?με να παρ?χουμε συνδ?σμου? σε ?λλου? ιστ?τοπου? οι οπο?οι πιστε?ουμε ?τι μπορε? να ενδιαφ?ρουν του? επισκ?πτε? μα?. Στ?χο? μα? ε?ναι να διασφαλ?σουμε ?τι οι εν λ?γω ιστοτ?ποι ακολουθο?ν τα υψηλ?τερα πρ?τυπα. Ωστ?σο, λ?γω τη? φ?ση? του διαδικτ?ου, δεν μπορο?με να εγγυηθο?με τα πρ?τυπα προστασ?α? προσωπικ?ν δεδομ?νων των ιστ?τοπων στου? οπο?ου? συνδ?ουμε ο?τε ε?μαστε υπε?θυνοι για το περιεχ?μενο ?λλων ιστ?τοπων εκτ?? του παρ?ντο? και η παρο?σα Πολιτικ? προστασ?α? δεδομ?νων προσωπικο? χαρακτ?ρα δεν προορ?ζεται να εφαρμοστε? σε οποιαδ?ποτε συνδεδεμ?νη π?ραν του παρ?ντο? Ιστ?τοπου.

Η ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ δεν ελ?γχει τη διαθεσιμ?τητα, το περιεχ?μενο, την πολιτικ? προστασ?α? των προσωπικ?ν δεδομ?νων, την ποι?τητα και την πληρ?τητα των υπηρεσι?ν ?λλων web sites και σελ?δων στα οπο?α παραπ?μπει μ?σω "δεσμ?ν", hyperlinks ? διαφημιστικ?ν banners. Συνεπ??, για οποιοδ?ποτε πρ?βλημα παρουσιασθε? κατ? την επ?σκεψη/χρ?ση του?, ο χρ?στη? οφε?λει να απευθυνθε? απευθε?α? στα αντ?στοιχα web sites και σελ?δε?, τα οπο?α και φ?ρουν ακ?ραια τη σχετικ? ευθ?νη για την παροχ? των υπηρεσι?ν του?. Η ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΜΜΕ Α.Ε. σε καμ?α περ?πτωση δεν πρ?πει να θεωρηθε? ?τι ενστερν?ζεται ? αποδ?χεται το περιεχ?μενο ? τι? υπηρεσ?ε? των web sites και των σελ?δων στα οπο?α παραπ?μπει ? ?τι συνδ?εται με αυτ? κατ? οποιονδ?ποτε ?λλο τρ?πο.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Οι ανωτ?ρω ?ροι και προ?ποθ?σει? χρ?ση? του Ιστοτ?που, καθ?? και οποιαδ?ποτε τροποπο?ηση του?, δι?πονται και συμπληρ?νονται απ? το ελληνικ? δ?καιο, το δ?καιο τη? Ευρωπα?κ?? ?νωση? και τι? σχετικ?? διεθνε?? συνθ?κε?. Οποιαδ?ποτε δι?ταξη των ανωτ?ρω ?ρων καταστε? αντ?θετη προ? το ν?μο, πα?ει αυτοδικα?ω? να ισχ?ει και αφαιρε?ται απ? το παρ?ν, χωρ?? σε καμ?α περ?πτωση να θ?γεται η ισχ?? των λοιπ?ν ?ρων. Το παρ?ν αποτελε? τη συνολικ? συμφων?α μεταξ? τη? ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ και του επισκ?πτη/χρ?στη των σελ?δων και υπηρεσι?ν του και δε δεσμε?ει παρ? μ?νο αυτο??. Καμ?α τροποπο?ηση των ?ρων αυτ?ν δε θα λαμβ?νεται υπ?ψη και δε θα αποτελε? τμ?μα τη? συμφων?α? αυτ??, ε?ν δεν ?χει διατυπωθε? εγγρ?φω? και δεν ?χει ενσωματωθε? σε αυτ?.