Η ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ Μ.Μ.Ε Α.Ε. (εφεξ?? η “Εταιρε?α”), ενεργ?ντα? ω? "Yπε?θυνο? Eπεξεργασ?α?", ε?ναι υπε?θυνη για την επεξεργασ?α των προσωπικ?ν σα? δεδομ?νων σε αυτ?ν τον ιστ?τοπο. Σε αυτ? την Γνωστοπο?ηση, οι λ?ξει? "εμε??" ? "εμ??" αναφ?ρονται στην Εταιρε?α.Η παρο?σα ?Γνωστοπο?ηση ?χει ω? στ?χο, σ?μφωνα με το ?ρθρο 13 του Γενικο? Κανονισμο? Προστασ?α? Δεδομ?νων, να σα? ενημερ?σει σχετικ? με τη χρ?ση των προσωπικ?ν σα? δεδομ?νων και περιγρ?φει το πλα?σιο β?σει του οπο?ου συλλ?γουμε, διατηρο?με και χρησιμοποιο?με τα προσωπικ? δεδομ?να των επισκεπτ?ν αυτο? του ιστοτ?που (“Προσωπικ? Δεδομ?να”), τι? σχετικ?? μα? υποχρε?σει? και εξηγε? τα δικαι?ματ? των επισκεπτ?ν του ιστοτ?που σε ?τι αφορ? την επεξεργασ?α των δεδομ?νων του?.

Ε?ν ?χετε ερωτ?σει? σχετικ? την παρο?σα Γνωστοπο?ηση και τον τρ?πο που επεξεργαζ?μαστε τα προσωπικ? σα? δεδομ?να, μπορε?τε να επικοινωνε?τε με τον Υπε?θυνο Προστασ?α? Δεδομ?νων (DPO) τη? Εταιρε?α?, με τα παρακ?τω στοιχε?α επικοινων?α?:

Υπε?θυνο? Επεξεργασ?α??
ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ Μ.Μ.Ε Α.Ε.
?δρα: Συγγρο? 340, Καλλιθ?α, Τ.Κ. 176 73
Τηλ?φωνο: 210 754 7000
Στοιχε?α Επικοινων?α? Υπευθ?νου Προστασ?α? Δεδομ?νων?(Data Protection Officer) : dpo@alteregomedia.org

Συλλογ? και Επεξεργασ?α Προσωπικ?ν Δεδομ?νων?
Ο παρακ?τω π?νακα? εκθ?τει του? σκοπο?? επεξεργασ?α? των προσωπικ?ν δεδομ?νων που συλλ?γονται μ?σω τη? ιστοσελ?δα? μα?, τι? κατηγορ?ε? των δεδομ?νων αυτ?ν, καθ?? επ?ση? και τη νομικ? β?ση τη? επεξεργασ?α? του?:

Σ?ντομη περιγραφ? τη? επεξεργασ?α? Προσωπικ? Δεδομ?να Σκοπ?? επεξεργασ?α? των δεδομ?νων Νομικ? β?ση επεξεργασ?α? των δεδομ?νων
Δημιουργ?α Λογαριασμο? στο Helios Kiosk και αγορ? προ??ντων, συνδρομ?ν, βιβλ?ων τη? Εταιρε?α? E-mail, ονοματεπ?νυμο, διε?θυνση, τηλ?φωνο, ?το? γ?ννηση?, επ?γγελμα

Τα στοιχε?α αυτ? χρησιμοποιο?νται απ? την Εταιρε?α προκειμ?νου να δημιουργηθε? ο λογαριασμ?? σα? και να ε?ναι δυνατ? εξυπηρ?τηση των παραγγελι?ν σα? και η παρ?δοση των προ??ντων Η επεξεργασ?α των δεδομ?νων σα? ε?ναι απαρα?τητη προκειμ?νου να σα? παρ?χουμε τη δυνατ?τητα on-line αγορ?ν και συνδρομ?ν, στο πλα?σιο τη? εξυπηρ?τηση? τη? μεταξ? μα? σ?μβαση?
Αποστολ? newsletter E-mail Η αποστολ? σε εσ?? του newsletter τη? Εταιρε?α? Η επεξεργασ?α των δεδομ?νων σα? γ?νεται με τη συγκατ?θεσ? σα?
Επικοινων?α με την Εταιρε?α Ονοματεπ?νυμο, Email και ?λλα στοιχε?α που μπορε? να εμπερι?χονται στο α?τημ? σα? Η επεξεργασ?α, ο χειρισμ?? και η εξυπηρ?τηση του αιτ?ματ?? σα?. Τα δεδομ?να τα επεξεργαζ?μαστε στο πλα?σιο τη? εξυπηρ?τηση? των ενν?μων συμφερ?ντων τη? Εταιρε?α?, στην προκε?μενη περ?πτωση για να εξυπηρετο?με τα αιτ?ματ? σα?, να συντηρο?με? βελτι?νουμε την επικοινων?α τη? Εταιρε?α? με του? χρ?στε?.
Κατ? την περι?γηση σα? στον ιστ?τοπ? τη? Εταιρε?α? συλλ?γονται αυτ?ματα πληροφορ?ε? σχετικ? με την σ?νδεση και τη δραστηρι?τητ? σα? Διε?θυνση IP και ?λλε? πληροφορ?ε? σ?νδεση?, δεδομ?να που συλλ?γονται μ?σω cookies (για περισσ?τερε? πληροφορ?ε? ανατρ?ξτε στο Cookie ) Βελτιστοπο?ηση και ασφ?λεια χρ?ση? ιστ?τοπου Τα δεδομ?να τα επεξεργαζ?μαστε στο πλα?σιο τη? εξυπηρ?τηση? των ενν?μων συμφερ?ντων τη? Εταιρε?α?, στην προκε?μενη περ?πτωση για να εξασφαλ?σουμε την ομαλ? λειτουργ?α, την ασφ?λεια του ιστοτ?που και τη β?λτιστη λειτουργ?α του

Τα προσωπικ? δεδομ?να που παρ?χονται απ? του? επισκ?πτε? τη? ιστοσελ?δα? μα? χρησιμοποιο?νται αποκλειστικ? για το σκοπ? για τον οπο?ον υποβλ?θηκαν ?πω? αναφ?ρεται στο εκ?στοτε σημε?ο συλλογ??.

Ο σκοπ?? ενν?μων συμφερ?ντων τη? Εταιρε?α? ?γκειται στην αξιολ?γηση τη? παραμον?? κ?θε χρ?στη στον παρ?ντα ιστ?τοπο, τη μ?τρηση των χτυπημ?των σε κ?θε τοποθεσ?α τη? και τη λ?ψη προτ?σεων/ παρατηρ?σεων απ? του? χρ?στε? για τη βελτ?ωση των online υπηρεσι?ν μα?.

Γνωστοπο?ηση σε τρ?του?
Η Εταιρε?α ?/και ο ?μιλο? δ?νανται να γνωστοποιο?ν τα παραπ?νω προσωπικ? δεδομ?να σε εταιρε?ε? παροχ?? μηχανογραφικ?? υποστ?ριξη? και υποστ?ριξη? ιστ?τοπων.

Ασφ?λεια
Η Εταιρε?α συλλ?γει, διατηρε? και επεξεργ?ζεται τα προσωπικ? σα? δεδομ?να με τρ?πο που διασφαλ?ζει την προστασ?α του?. Συγκεκριμ?να, η επεξεργασ?α των προσωπικ?ν σα? δεδομ?νων γ?νεται αποκλειστικ? και μ?νο απ? εντεταλμ?νο για αυτ?ν το σκοπ? προσωπικ? ? απ? προμηθευτ?? τη? Εταιρε?α? που δεσμε?ονται ?ναντι τη? Εταιρε?α? με τι? ?διε? υποχρε?σει? προστασ?α? των προσωπικ?ν σα? δεδομ?νων, εν? λαμβ?νονται ?λα τα κατ?λληλα οργανωτικ? και τεχνικ? μ?τρα για την ασφ?λεια των δεδομ?νων και την προστασ?α του? απ? τυχα?α ? αθ?μιτη καταστροφ?, τυχα?α απ?λεια, αλλο?ωση, απαγορευμ?νη δι?δοση ? πρ?σβαση και κ?θε ?λλη? μορφ?? αθ?μιτη επεξεργασ?α.

Περ?οδο? Διατ?ρηση?
Τα προσωπικ? δεδομ?να που υποβ?λλετε στον ιστ?τοπο διατηρο?νται μ?νο για ?σο χρονικ? δι?στημα απαιτε?ται για του? σκοπο?? για του? οπο?ου? συλλ?χθηκαν ? ?πω? απαιτε?ται απ? το ν?μο.

Δικαι?ματα υποκειμ?νων
Σε αυτ?ν την εν?τητα παρουσι?ζονται τα δικαι?ματ? σα? σε σχ?ση με τα προσωπικ? σα? δεδομ?να. Τα δικαι?ματα αυτ? υπ?κεινται σε ορισμ?νε? εξαιρ?σει?, επιφυλ?ξει? ? περιορισμο??.

Παρακαλο?με να υποβ?λλετε τα αιτ?ματ? σα? υπε?θυνα. Η Εταιρε?α θα απαντ?σει το συντομ?τερο δυνατ? και σε κ?θε περ?πτωση εντ?? εν?? μην?? απ? την παραλαβ? του αιτ?ματο?. Ε?ν η εξ?ταση του αιτ?ματ?? σα?? πρ?κειται να απαιτ?σει περισσ?τερο χρ?νο, θα λ?βετε σχετικ? ενημ?ρωση.? Για την ?σκηση των δικαιωμ?των σα?, μπορε?τε να επικοινωνε?τε με τον Υπευθυνο Προστασ?α Δεδομ?νων (DPO) στην ηλεκτρονικ? διε?θυνση dpo@alteregomedia.org.

Η Εταιρε?α μεριμν? για την απρ?σκοπτη ?σκηση των παρακ?τω δικαιωμ?των σα?:

 1. Το δικα?ωμα τη? πληροφ?ρηση?/ ενημ?ρωση?

?χετε το δικα?ωμα να ζητ?τε και να λαμβ?νετε σαφε??, διαφανε?? και ε?κολα κατανοητ?? πληροφορ?ε? σχετικ? με τον τρ?πο που επεξεργαζ?μαστε τα προσωπικ? σα? δεδομ?να.

 1. Το δικα?ωμα τη? πρ?σβαση?

?χετε το δικα?ωμα να αποκτ?τε πρ?σβαση στα προσωπικ? σα? δεδομ?να δωρε?ν, με εξα?ρεση τι? ακ?λουθε? περιπτ?σει?, ?που ενδ?χεται να υπ?ρξει ε?λογη χρ?ωση για την κ?λυψη των διοικητικ?ν δαπαν?ν τη? Εταιρε?α?

 • προδ?λω? αβ?σιμα ? υπερβολικ? / επανειλημμ?να αιτ?ματα, ?
 • επιπρ?σθετα αντ?γραφα των ?διων πληροφορι?ν.
 1. Το δικα?ωμα τη? δι?ρθωση??

?χετε το δικα?ωμα να ζητ?τε τη δι?ρθωση των προσωπικ?ν σα? δεδομ?νων ε?ν ε?ναι ανακριβ? ? ελλιπ?.

 1. Το δικα?ωμα τη? διαγραφ???

?χετε το δικα?ωμα να ζητ?τε τη διαγραφ? ? την αφα?ρεση των προσωπικ?ν σα? δεδομ?νων ?ταν δεν ε?ναι πλ?ον απαρα?τητα για του? σκοπο?? που συλλ?χθηκαν ? δεν υπ?ρχει ν?μιμο? λ?γο? για τη συν?χιση τη? επεξεργασ?α? του?. Το δικα?ωμα τη? διαγραφ?? δεν ε?ναι απ?λυτο, στο βαθμ? που υπ?ρχει ιδια?τερη νομικ? υποχρ?ωση ? ?λλη ν?μιμη αιτ?α για τη διατ?ρηση των προσωπικ?ν σα? δεδομ?νων απ? την Εταιρε?α.

 1. Το δικα?ωμα του περιορισμο? τη? επεξεργασ?α?

Σε ορισμ?νε? περιπτ?σει?, ?χετε το δικα?ωμα να περιορ?σετε ? να καταργ?σετε την περαιτ?ρω επεξεργασ?α των προσωπικ?ν σα? δεδομ?νων. Στι? περιπτ?σει? που η επεξεργασ?α ?χει περιοριστε?, τα προσωπικ? σα? δεδομ?να παραμ?νουν αποθηκευμ?να, χωρ?? να υφ?στανται περαιτ?ρω επεξεργασ?α.

 1. Το δικα?ωμα φορητ?τητα? δεδομ?νων

?χετε το δικα?ωμα να ζητ?τε τα προσωπικ? δεδομ?να που σα? αφορο?ν και τα οπο?α μα? ?χετε παρ?σχει σε δομημ?νο, κοιν?? χρησιμοποιο?μενο και αναγν?σιμο απ? μηχαν?ματα μορφ?τυπο, καθ?? και να διαβιβ?σουμε τα εν λ?γω δεδομ?να σε ?λλον υπε?θυνο επεξεργασ?α?.

 1. Το δικα?ωμα εναντ?ωση?

?χετε το δικα?ωμα να αντιτ?σσεστε αν? π?σα στιγμ? και για λ?γου? που σχετ?ζονται με την ιδια?τερη κατ?στασ? σα? στην επεξεργασ?α των προσωπικ?ν σα? δεδομ?νων, εκτ?? ε?ν η Εταιρε?α καταδε?ξει επιτακτικο?? και ν?μιμου? λ?γου? για την εν λ?γω επεξεργασ?α.

 1. Δικαι?ματα σχετικ? με την αυτοματοποιημ?νη ατομικ? λ?ψη αποφ?σεων και κατ?ρτιση προφ?λ

Η Εταιρε?α δεν προβα?νει σε αυτοματοποιημ?νη ατομικ? λ?ψη αποφ?σεων, συμπεριλαμβανομ?νη? τη? κατ?ρτιση? προφ?λ.

 1. Αν?κληση συγκατ?θεση??

Σα? ενημερ?νουμε για την ?παρξη του δικαι?ματ?? σα? να ανακαλ?σετε τη συγκατ?θεσ? σα? οποτεδ?ποτε, χωρ?? να θ?γεται η νομιμ?τητα τη? επεξεργασ?α? που βασ?στηκε στη συγκατ?θεση πριν απ? την αν?κλησ? τη?.

Υποβολ? καταγγελ?α??
Για περαιτ?ρω πληροφορ?ε? και συμβουλ?? σχετικ? με τα δικαι?ματ? σα? ? για την υποβολ? καταγγελ?α? μπορε?τε να απευθυνθε?τε στην Αρχ? Προστασ?α? Δεδομ?νων Προσωπικο? Χαρακτ?ρα, τηλ: +30-210 6475600, ιστοσελ?δα:?http://www.dpa.gr

Αλλαγ?? στην παρο?σα Γνωστοπο?ηση
Στ?χο? μα? ε?ναι να επανεξετ?ζουμε και να ενημερ?νουμε συνεχ?? την παρο?σα Γνωστοπο?ηση, προκειμ?νου να συμμορφων?μαστε με τι? σχετικ?? νομοθετικ?? και κανονιστικ?? απαιτ?σει?, παρ?χοντα? παρ?λληλα τη β?λτιστη προστασ?α των προσωπικ?ν σα? δεδομ?νων. Οποιαδ?ποτε ενημ?ρωση θα κοινοποιε?ται μ?σω του παρ?ντο? ιστ?τοπου.

Τελευτα?α Ενημ?ρωση: 26/02/2019

Ορισμο?
Προσωπικ? Δεδομ?να:?κ?θε πληροφορ?α που αφορ? ταυτοποιημ?νο ? ταυτοποι?σιμο φυσικ? πρ?σωπο και του οπο?ου η ταυτ?τητα μπορε? να εξακριβωθε? ?μεσα ? ?μμεσα, ιδ?ω? μ?σω αναφορ?? σε αναγνωριστικ? στοιχε?ο ταυτ?τητα?, ?πω?, κατ’ ενδεικτικ? και ?χι περιοριστικ? απαρ?θμηση, ονοματεπ?νυμο, τηλ?φωνο, ηλεκτρονικ? διε?θυνση επικοινων?α?, αριθμ? ταυτ?τητα?, αριθμ? φορολογικο? μητρ?ου (ΑΦΜ).

Ειδικ?? Κατηγορ?ε? Προσωπικ?ν Δεδομ?νων (?Ευα?σθητα Προσωπικ? Δεδομ?να?): δεδομ?να προσωπικο? χαρακτ?ρα που αποκαλ?πτουν τη φυλετικ? ? εθνοτικ? καταγωγ?, τα πολιτικ? φρον?ματα, τι? θρησκευτικ?? ? φιλοσοφικ?? πεποιθ?σει? ? τη συμμετοχ? σε συνδικαλιστικ? οργ?νωση, καθ?? και γενετικ? δεδομ?να, βιομετρικ? δεδομ?να, δεδομ?να που αφορο?ν στην υγε?α ? στη σεξουαλικ? ζω? ? στο γενετ?σιο προσανατολισμ? του φυσικο? προσ?που.

Υποκε?μενο των Δεδομ?νων: το ταυτοποιημ?νο ? ταυτοποι?σιμο φυσικ? πρ?σωπο στο οπο?ο αναφ?ρονται τα Προσωπικ? Δεδομ?να ?/και τα Ευα?σθητα Προσωπικ? Δεδομ?να.

Επεξεργασ?α:?κ?θε πρ?ξη ? σειρ? πρ?ξεων που πραγματοποιε?ται με ? χωρ?? τη χρ?ση αυτοματοποιημ?νων μ?σων σε δεδομ?να προσωπικο? χαρακτ?ρα ? σε σ?νολα δεδομ?νων προσωπικο? χαρακτ?ρα, ?πω? η συλλογ?, η καταχ?ριση, η οργ?νωση, η δι?ρθρωση, η αποθ?κευση, η προσαρμογ? ? η μεταβολ?, η αν?κτηση, η αναζ?τηση, η χρ?ση, η κοινολ?γηση με διαβ?βαση, η δι?δοση ? κ?θε ?λλη? μορφ?? δι?θεση, η συσχ?τιση ? ο συνδυασμ??, ο περιορισμ??, η διαγραφ? ? η καταστροφ?.

Υπε?θυνο? Επεξεργασ?α?:?Για του? σκοπο?? τη? παρο?σα? πολιτικ??, ω? Υπε?θυνοι Επεξεργασ?α? νοο?νται οι Εταιρε?ε? του Ομ?λου που ξεχωριστ? ? απ? κοινο? καθορ?ζουν του? σκοπο?? και τον τρ?πο επεξεργασ?α? των Προσωπικ?ν Δεδομ?νων.

Εκτελ?ν την Επεξεργασ?α:?το φυσικ? ? νομικ? πρ?σωπο, η δημ?σια αρχ?, η υπηρεσ?α ? ?λλο? φορ?α? που επεξεργ?ζεται Προσωπικ? Δεδομ?να για λογαριασμ? του Υπε?θυνου Επεξεργασ?α?.

Συγκατ?θεση:?κ?θε ?νδειξη βουλ?σεω? του Υποκειμ?νου των Δεδομ?νων, ελε?θερη, συγκεκριμ?νη, ρητ? και εν πλ?ρει επιγν?σει, με την οπο?α το Υποκε?μενο των Δεδομ?νων εκδηλ?νει ?τι συμφωνε?, με δ?λωση ? με σαφ? θετικ? εν?ργεια, να αποτελ?σουν αντικε?μενο επεξεργασ?α? τα Προσωπικ? Δεδομ?να που το αφορο?ν.

Παραβ?αση Προσωπικ?ν Δεδομ?νων: η παραβ?αση τη? ασφ?λεια? που οδηγε? σε τυχα?α ? παρ?νομη καταστροφ?, απ?λεια, μεταβολ?, ?νευ ?δεια? κοινολ?γηση ? πρ?σβαση σε Προσωπικ? Δεδομ?να που διαβιβ?στηκαν, αποθηκε?τηκαν ? υποβλ?θηκαν κατ’ ?λλο τρ?πο σε Επεξεργασ?α.

Πολιτικ? Cookies
Εισαγωγ?
H ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ Μ.Μ.Ε Α.Ε. (στο εξ?? ?Alter Ego?, ? ?Η Εταιρε?α?) δ?νει ιδια?τερη σημασ?α στην προστασ?α τη? ιδιωτικ?τητα? των επισκεπτ?ν στον ιστ?τοπο τη?. Σκοπ?? τη? πολιτικ?? αυτ?? ε?ναι η παροχ? περισσοτ?ρων πληροφορι?ν αναφορικ? με το π?? η εταιρε?α χρησιμοποιε? τα Cookies κ?θε φορ? που επισκ?πτεστε τον ιστ?τοπο μα?.

Τι πρ?πει να ξ?ρω για τα cookies
?πω? οι περισσ?τεροι ιστ?τοποι, ?τσι και ο ιστ?τοπο? www.mcculloghlaw.com? χρησιμοποιε? cookies με σκοπ? τη βελτ?ωση τη? απ?δοση? χρ?ση? του ιστοτ?που, καθ?? και την εμπειρ?α περι?γηση?. Τα cookies ε?ναι μικρ? αρχε?α δεδομ?νων, τα οπο?α αποθηκε?ονται στην συσκευ? σα? (υπολογιστ??, κινητ?, tablet) κατ? την περι?γηση σα? στην ιστοσελ?δα.

Σκοπ?? του? ε?ναι να κ?νουν την περι?γηση σα? περισσ?τερο ε?χρηστη και παρ?λληλα να μα? βοηθ?σουν να σα? παρουσι?ζουμε περιεχ?μενο σχετικ? με τα ενδιαφ?ροντ? σα?. Πιο συγκεκριμ?να τα cookies ε?ναι χρ?σιμα ?τσι ?στε να μπορε? η ιστοσελ?δα κ?θε φορ? που την επισκ?πτεστε:

 • να ανακτ? επιλογ?? που ?χετε κ?νει στο παρελθ?ν, ( π.χ. γλ?σσα χρ?ση?, μ?γεθο? γραμματοσειρ?? και ?λλε? προτιμ?σει? απεικ?νιση?) ?τσι ?στε να μην χρει?ζεται να τι? επαναλαμβ?νετε,
 • να σα? αναγνωρ?ζει και να μην χρει?ζεται να εισαγ?γεται το συνθηματικ? (password) σα? κ?θε φορ?,
 • να αναγνωρ?ζει τα ενδιαφ?ροντ? σα? ?τσι ?στε οι διαφημ?σει? που προβ?λλονται στην ιστοσελ?δα να σα? αφορο?ν

Τι ε?δου? cookies χρησιμοποιο?με
Τα cookies που χρησιμοποιο?με στην σελ?δα μα? χωρ?ζονται σε διαφορετικ?? κατηγορ?ε?:

First-Party cookies: Τα cookies τα οπο?α ορ?ζονται και χρησιμοποιο?νται απ? τον κ?τοχο τη? ιστοσελ?δα? που επισκ?πτεστε (στην προκειμ?νη περ?πτωση απ? την Alter Ego)

Third-Party cookies:?Τα cookies τα οπο?α ορ?ζονται απ? τρ?τα μ?ρη εκτ?? του κατ?χου τη? ιστοσελ?δα? που επισκ?πτεστε (π.χ facebook, youtube κλπ). Τα τρ?τα μ?ρη που θ?τουν αυτ? τα συγκεκριμ?να cookies μπορο?ν να αναγνωρ?σουν την συσκευ? σα? τ?σο κατ? την επ?σκεψη σα? στην ιστοσελ?δα ?σο και κατ? την επ?σκεψη σε ?λλε?. H Alter Ego δεν ?χει καν?να ?λεγχο σε αυτ? τα cookies.

Μ?νιμα cookies: Τα μ?νιμα cookies αποθηκε?ονται απ? το πρ?γραμμα περι?γηση? και παραμ?νουν ενεργ? ε?τε μ?χρι την ημερομην?α λ?ξεω? του?, ε?τε μ?χρι να τα διαγρ?ψει ο χρ?στη?.

Cookies μεμονωμ?νη? σ?νδεση? (session cookies): Αυτ? τα οπο?α αφορο?ν σε μια μ?νο συνεδρ?α, λ?γουν με τη λ?ξη τη? σ?νδεση?, μ?λι? απενεργοποιηθε? (κλε?σει) το πρ?γραμμα περι?γηση? (web browser).

Απαρα?τητα Cookies (Necessary Cookies): Τα cookies αυτ? ε?ναι απαρα?τητα για τη λειτουργ?α τη? ιστοσελ?δα? μα?, και σα? επιτρ?πουν να περιηγε?στε και να χρησιμοποιε?τε τι? υπηρεσ?ε? και τι? λειτουργ?ε? του. Σε περ?πτωση που επιλ?ξετε να τα απενεργοποι?σετε, δεν θα μπορε?τε να ?χετε πρ?σβαση σε ?λο το περιεχ?μενο του ιστοτ?που.

Ακολουθε? η λ?στα? με τα ?necessary cookies?

Cookie ?First\Third Party ?Persistent\Session ?Purpose ?Σκοπ?? ?Ημερ. Λ?ξη?
?CONSENT ?Third Party (Google) ??Session Used to detect if the visitor has accepted the marketing category in the cookie banner. This cookie is necessary for GDPR-compliance of the website. Χρησιμοποιε?ται για να ανιχνε?σει ε?ν ο επισκ?πτη? ?χει αποδεχθε? την κατηγορ?α μ?ρκετινγκ στο παν? του cookie. Αυτ? το cookie ε?ναι απαρα?τητο για τη συμμ?ρφωση τη? ιστοσελ?δα? με GDPR. 19 years
?CookieConsent ?First ??Session Stores the user's cookie consent state for the current domain Αποθηκε?ει την κατ?σταση συγκατ?θεση? του cookie του χρ?στη για τον τρ?χοντα τομ?α 1 year
?csrftoken (Instragram.js) ?Third Party (instagram.com) ??Session Script Tag : Helps prevent Cross-Site Request Forgery (CSRF) attacks Ετικ?τα δ?σμη? ενεργει?ν: Βοηθ? στην αποτροπ? επιθ?σεων πλαστογραφ?α? αιτ?σεων μεταξ? των ιστ?τοπων (CSRF) 1 year
?local_storage_support_test (Twitter.js) ?Third Party (twitter.com) ??Persistent Script Tag : The cookie is used in context with the local-storage function in the browser. This function allows the website to load faster by pre-loading certain procedures. Ετικ?τα δ?σμη? ενεργει?ν: Το cookie χρησιμοποιε?ται σε συνδυασμ? με τη λειτουργ?α τοπικ?? αποθ?κευση? στο πρ?γραμμα περι?γηση?. Αυτ? η λειτουργ?α επιτρ?πει στον ιστ?τοπο να φορτ?νεται γρηγορ?τερα με προ-φ?ρτωση ορισμ?νων διαδικασι?ν. Persistent
Alter_ego_user First ?Session Serving content to subscribers Εξυπηρ?τηση περιεχομ?νου στου? συνδρομητ?? 1 year

Cookies Λειτουργικ?τητα? (Functional Cookies):
Τα συγκεκριμ?να cookies μα? επιτρ?πουν να προσωποποιο?με τον ιστ?τοπο σ?μφωνα με τι? προτιμ?σει? σα?, ?πω? η γλ?σσα επιλογ?? σα? ? το μ?γεθο? γραμματοσειρ??. Αν απενεργοποι?σετε αυτ? τα cookies, μπορε? να επηρεαστε? η απ?δοση και λειτουργικ?τητα του ιστοτ?που.

Ακολουθε? η λ?στα με τα ?functional cookies?

Cookie ?First\Third Party ?Persistent\Session ?Purpose ?Σκοπ?? ?Ημερ. Λ?ξη?
jwplayerLocalId First Persistent Used to determine the optimal video quality based on the visitor's device and network settings. Χρησιμοποιε?ται για τον προσδιορισμ? τη? β?λτιστη? ποι?τητα? β?ντεο β?σει τη? συσκευ?? και των ρυθμ?σεων δικτ?ου του επισκ?πτη. Persistent
lang Third Party (cdn.syndication.twimg.com) Session Remembers the user's selected language version of a website Χρησιμοποιε?ται για τον προσδιορισμ? τη? β?λτιστη? ποι?τητα? β?ντεο β?σει τη? συσκευ?? και των ρυθμ?σεων δικτ?ου του επισκ?πτη. Session
tanea.weather First Session Remembers the user's selected cities Θυμ?ται τι? επιλεγμ?νε? π?λει? του χρ?στη 6 months

Cookies στατιστικ?ν (Statistic cookies):
Τα συγκεκριμ?να cookies συγκεντρ?νουν πληροφορ?ε? σχετικ? με τη συμπεριφορ? τη? πλο?γησ?? σα? στον ιστ?τοπ? μα?, ?πω? ποιε? σελ?δε? του ιστ?τοπου μα? γ?νονται αντικε?μενο συχν?ν επισκ?ψεων και αν λαμβ?νετε μην?ματα σφ?λματο?. Μ?σω αυτο? ε?μαστε σε θ?ση να κ?νουμε τη δομ?, την πλο?γηση και το περιεχ?μενο του ιστ?τοπου ?σο το δυνατ?ν πιο φιλικ? προ? εσ??. Τα στατιστικ? δεδομ?να που συλλ?γονται ενδ?χεται να καταγρ?φουν μ?α μοναδικ? ταυτ?τητα (ID) του χρ?στη περι?γηση?. Συγκεκριμ?να, χρησιμοποιο?με τα εν λ?γω cookies για:

 • Για τη συλλογ? στατιστικ?ν δεδομ?νων χρ?ση? τη? ιστοσελ?δα?
 • Για τη καταμ?τρηση του ρυθμο? αιτημ?των
 • Για την αλληλεπ?δραση των επισκεπτ?ν με την ιστοσελ?δα μα?

Χρησιμοποιο?με το Google Analytics προκειμ?νου να αναλ?σουμε τη χρ?ση των σελ?δων, τι? αλληλεπιδρ?σει? των σελ?δων και τι? διαδρομ?? που ακολουθο?ν οι επισκ?πτε? του ιστοτ?που. Το ε?ναι μια διαδικτυακ? υπηρεσ?α αν?λυση? που προσφ?ρεται απ? τη Google Inc. (Google) και χρησιμοποιε? cookies για να αναλ?ει τη χρ?ση του ιστ?τοπου απ? του? χρ?στε?. Η Google χρησιμοποιε? συγκεντρωτικ? στατιστικ? στοιχε?α προκειμ?νου να δ?σει στην Εταιρε?α μια εικ?να για τον τρ?πο που οι χρ?στε? χρησιμοποιο?ν τον ιστ?τοπο.

Αν δεν δεχθε?τε αυτ? τα cookies, δεν θα επηρεαστε? η λειτουργικ?τητα τη? ιστοσελ?δα?, ο?τε θα περιοριστε? η πρ?σβασ? σα? σε περιεχ?μενο του, ωστ?σο αυτ? μα? δ?νουν πολ?τιμε? πληροφορ?ε? που μα? επιτρ?πουν να βελτι?σουμε την ιστ?τοπο, τα προ??ντα και τι? υπηρεσ?ε? που προσφ?ρουμε.

Ακολουθε? η λ?στα με τα ?statistics cookies?

Cookie ?First\Third Party ?Persistent\Session ?Purpose ?Σκοπ?? ?Ημερ. Λ?ξη?
_ga Third Party (Google Analytics) Session Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. Καταχωρε? ?να μοναδικ? αναγνωριστικ? που χρησιμοποιε?ται για τη δημιουργ?α στατιστικ?ν δεδομ?νων σχετικ? με τον τρ?πο με τον οπο?ο ο επισκ?πτη? χρησιμοποιε? τον ιστ?τοπο. 2 years
_gat Third Party (Google Analytics) Session Used by Google Analytics to throttle request rate Χρησιμοποιε?ται απ? το Google Analytics για να ρυθμ?σει το α?τημα τη? πεταλο?δα? 1 day
_gid Third Party (Google Analytics) Session Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. Καταχωρε? ?να μοναδικ? αναγνωριστικ? που χρησιμοποιε?ται για τη δημιουργ?α στατιστικ?ν δεδομ?νων σχετικ? με τον τρ?πο με τον οπο?ο ο επισκ?πτη? χρησιμοποιε? τον ιστ?τοπο. 1 day
vuid Third Party (vimeo.com) Session Collects data on the user's visits to the website, such as which pages have been read. Συλλ?γει δεδομ?να σχετικ? με τι? επισκ?ψει? του χρ?στη στον ιστ?τοπο, ?πω? ποιε? σελ?δε? ?χουν διαβαστε?. 2 years

Cookies ?(Third Party cookies ):
Αυτ? τα cookies?ε?ναι τρ?των εταιρει?ν και χρησιμοποιο?νται στον ιστ?τοπο μα??για συλλογ? στατιστικ?ν δεδομ?νων.

Ακολουθε? η λ?στα με τα ?third party cookies?

Cookie ?First\Third Party ?Persistent\Session ?Purpose ?Σκοπ?? ?Ημερ. Λ?ξη?
GPS Third Party (YouTube) Session Registers a unique ID on mobile devices to enable tracking based on geographical GPS location. Καταχωρε? ?να μοναδικ? αναγνωριστικ? σε κινητ?? συσκευ?? για να ενεργοποι?σει την παρακολο?θηση β?σει γεωγραφικ?? θ?ση? GPS. 1 day
__widgetsettings Third Party (twitter.com) Persistent Unclassified Αταξιν?μητο? Persistent
pcs/activeview Third Party (Google DoubleClick) Session Unclassified Αταξιν?μητο? Session
pcs/view Third Party (Google DoubleClick) Session Unclassified Αταξιν?μητο? Session
PREF Third Party (Google, YouTube) Session Registers a unique ID that is used by Google to keep statistics of how the visitor uses YouTube videos across different websites. Καταχωρε? ?να μοναδικ? αναγνωριστικ? που χρησιμοποιε?ται απ? την Google για να διατηρε? στατιστικ? στοιχε?α σχετικ? με τον τρ?πο με τον οπο?ο ο επισκ?πτη? χρησιμοποιε? β?ντεο του YouTube σε διαφορετικο?? ιστ?τοπου?. 8 months
test_cookie Third Party (Google DoubleClick) Session Used to check if the user's browser supports cookies. Χρησιμοποιε?ται για να ελ?γξει αν το πρ?γραμμα περι?γηση? του χρ?στη υποστηρ?ζει cookies. 1 day
VISITOR_INFO1_LIVE Third Party (YouTube) Session Tries to estimate the users' bandwidth on pages with integrated YouTube videos. Προσπαθε? να εκτιμ?σει το ε?ρο? ζ?νη? των χρηστ?ν σε σελ?δε? με ενσωματωμ?να β?ντεο YouTube. 179 days
YSC Third Party (YouTube) Session Registers a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen. Καταχωρε? ?να μοναδικ? αναγνωριστικ? για να διατηρε? στατιστικ? στοιχε?α για τα β?ντεο απ? το YouTube που ?χει δει ο χρ?στη?. Session
yt-remote-cast-installed Third Party (YouTube) Session Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video Αποθηκε?ει τι? προτιμ?σει? του πα?κτη αναπαραγωγ?? β?ντεο χρησιμοποι?ντα? ενσωματωμ?νο β?ντεο YouTube Session
yt-remote-connected-devices yt-remote-device-id Third Party (YouTube) Persistent Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video Αποθηκε?ει τι? προτιμ?σει? του πα?κτη αναπαραγωγ?? β?ντεο χρησιμοποι?ντα? ενσωματωμ?νο β?ντεο YouTube Persistent
yt-remote-fast-check-period yt-remote-session-app yt-remote-session-name Third Party (YouTube) Session Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video Αποθηκε?ει τι? προτιμ?σει? του πα?κτη αναπαραγωγ?? β?ντεο χρησιμοποι?ντα? ενσωματωμ?νο β?ντεο YouTube Session
i/jot/syndication Third Party (twitter.com) Session Unclassified Αταξιν?μητο? Session

Cookies Στοχευμ?νη? Διαφ?μιση? (marketing cookies):
Αυτ? τα cookies χρησιμοποιο?νται στον ιστ?τοπο μα? για την παροχ? περιεχομ?νου, που ταιρι?ζει περισσ?τερο σε εσ?? και τα ενδιαφ?ροντ? σα?. Μπορε? να χρησιμοποιηθο?ν για την αποστολ? στοχευμ?νη? διαφ?μιση?/προσφορ?ν, τον περιορισμ? προβολ?ν διαφ?μιση? ? την μ?τρηση αποτελεσματικ?τητα? μια? διαφημιστικ?? καμπ?νια? μα?. Μπορε? να χρησιμοποιηθο?ν? για να θυμ?μαστε του? ιστοτ?που? που ?χετε επισκεφθε? ?στε να καθορ?σουμε ποια ηλεκτρονικ? καν?λια μ?ρκετινγκ ε?ναι πιο αποτελεσματικ?.

Αν δεν δεχθε?τε αυτ? τα cookies, δεν θα επηρεαστε? η λειτουργικ?τητα του ιστοτ?που, ο?τε θα περιοριστε? η πρ?σβασ? σα? σε περιεχ?μενο του. Παρ’ ?λα αυτ? ενδ?χεται να επηρεαστε? η εμπειρ?α σα? απ? περιεχ?μενο και στοχευμ?νε? διαφημ?σει? που θα λαμβ?νετε απ? ?λλε? ιστοσελ?δε?.

Ακολουθε? η λ?στα με τα ?marketing cookies?

Cookie ?First\Third Party ?Persistent\Session ?Purpose ?Σκοπ?? ?Ημερ. Λ?ξη?
__ab12# Third Party (Google Analytics) Session Unclassified Αταξιν?μητο? 2 years
__asc, __auc, atrk.gif Third Party (Google Analytics) Session This cookie is used to collect information on consumer behavior, which is sent to Alexa Analytics - Alexa Analytics is an Amazon company. Αυτ? το cookie χρησιμοποιε?ται για τη συλλογ? πληροφορι?ν σχετικ? με τη συμπεριφορ? των καταναλωτ?ν, το οπο?ο αποστ?λλεται στην Alexa Analytics - η Alexa Analytics ε?ναι μια εταιρε?α τη? Amazon. 1 day
1P_JAR Third Party (Google Analytics) Session Collects information on visitor behaviour on multiple websites. This information is used on the website, in order to optimize the relevance of advertisement. Συλλ?γει πληροφορ?ε? σχετικ? με τη συμπεριφορ? των επισκεπτ?ν σε πολλο?? ιστ?τοπου?. Αυτ?? οι πληροφορ?ε? χρησιμοποιο?νται στον ιστ?τοπο, προκειμ?νου να βελτιστοποιηθε? η σημασ?α τη? διαφ?μιση?. 29 days
A6 Third Party (Google Analytics) Session Registers anonymous data on visitors from multiple visits and on multiple websites. This information is used to measure the efficiency of advertisement on websites. Καταχωρε? αν?νυμα δεδομ?να για επισκ?πτε? απ? πολλαπλ?? επισκ?ψει? και σε πολλο?? ιστ?τοπου?. Αυτ?? οι πληροφορ?ε? χρησιμοποιο?νται για τη μ?τρηση τη? αποτελεσματικ?τητα? τη? διαφ?μιση? σε ιστ?τοπου?. 3 months
CacheStorageVersion Third Party (Facebook) Persistent Used to track visitors on multiple websites, in order to present relevant advertisement based on the visitor's preferences. Χρησιμοποιε?ται για την παρακολο?θηση επισκεπτ?ν σε πολλο?? ιστ?τοπου?, προκειμ?νου να παρουσι?σει σχετικ? διαφ?μιση με β?ση τι? προτιμ?σει? του επισκ?πτη. Persistent
fr Third Party (Facebook) Session Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers. Χρησιμοποιε?ται απ? το Facebook για να παραδ?σει μια σειρ? προ??ντων διαφ?μιση?, ?πω? προσφορ? σε πραγματικ? χρ?νο απ? διαφημιζ?μενου? τρ?των. 3 months
google_experiment_mod Third Party (Google Adsense) Persistent Used by Google AdSense for experimenting with advertisement efficiency across websites using their services. Χρησιμοποιε?ται απ? το Google AdSense για πειραματισμ? με την αποδοτικ?τητα τη? διαφ?μιση? σε ιστ?τοπου? που χρησιμοποιο?ν τι? υπηρεσ?ε? του?. Persistent
IMRID Third Party (imrworldwide.com) Session Registers anonymised user data, such as IP address, geographical location, visited websites, and what ads the user has clicked, with the purpose of optimising ad display based on the user's movement on websites that use the same ad network. Καταγρ?φει αν?νυμα δεδομ?να χρ?στη, ?πω? διε?θυνση IP, γεωγραφικ? τοποθεσ?α, ιστ?τοπου? επισκεψιμ?τητα? και ποιε? διαφημ?σει? ?κανε κλικ στον χρ?στη, με σκοπ? τη βελτιστοπο?ηση τη? προβολ?? διαφημ?σεων β?σει τη? κ?νηση? του χρ?στη σε ιστ?τοπου? που χρησιμοποιο?ν το ?διο δ?κτυο διαφημ?σεων. 1 year
ads/ga-audiences Third Party (Google) Session Used by Google AdWords to re-engage visitors that are likely to convert to customers based on the visitor's online behaviour across websites. Χρησιμοποιε?ται απ? το Google AdWords για την εκ ν?ου συμμετοχ? των επισκεπτ?ν που ε?ναι πιθαν?ν να μετατρ?ψουν του? πελ?τε? αν?λογα με την ηλεκτρονικ? συμπεριφορ? του επισκ?πτη σε ιστ?τοπου?. Session
eyeblaster Third Party (Google) Session Registers data on visitors from multiple visits and on multiple websites. This information is used to measure the efficiency of advertisement on websites. Καταχωρε? δεδομ?να για επισκ?πτε? απ? πολλαπλ?? επισκ?ψει? και σε πολλο?? ιστ?τοπου?. Αυτ?? οι πληροφορ?ε? χρησιμοποιο?νται για τη μ?τρηση τη? αποτελεσματικ?τητα? τη? διαφ?μιση? σε ιστ?τοπου?. 3 months
GED_PLAYLIST_ACTIVITY Third Party (Google) Session This cookie is set to count the number of times a specific visitor is shown a specific ad – the cookie enables the advertisers to differentiate the specific ads shown and thereby making the advertising more efficient. Αυτ? το cookie ?χει οριστε? για να μετρ?ει τον αριθμ? των εμφαν?σεων συγκεκριμ?νου επισκ?πτη σε μια συγκεκριμ?νη διαφ?μιση. Το cookie επιτρ?πει στου? διαφημιζ?μενου? να διαφοροποιο?ν τι? συγκεκριμ?νε? διαφημ?σει? που προβ?λλονται και ?τσι να καταστ?σουν τη διαφ?μιση πιο αποτελεσματικ?. Session
GoogleAdServingTest Third Party (Google) Session Used to register what ads have been displayed to the user. Χρησιμοποιε?ται για την καταχ?ριση των διαφημ?σεων που ?χουν προβληθε? στον χρ?στη. Session
IDE Third Party (Google DoubleClick) Session Used by Google DoubleClick to register and report the website user's actions after viewing or clicking one of the advertiser's ads with the purpose of measuring the efficacy of an ad and to present targeted ads to the user. Χρησιμοποιε?ται απ? το Google DoubleClick για την καταχ?ριση και αναφορ? των ενεργει?ν του χρ?στη του ιστ?τοπου μετ? απ? προβολ? ? κλικ σε μια απ? τι? διαφημ?σει? του διαφημιζ?μενου με σκοπ? τη μ?τρηση τη? αποτελεσματικ?τητα? μια? διαφ?μιση? και την παρουσ?αση στοχευμ?νων διαφημ?σεων στο χρ?στη. 1 year
NID Third Party (Google) Session Registers a unique ID that identifies a returning user's device. The ID is used for targeted ads. Καταγρ?φει ?να μοναδικ? αναγνωριστικ? που αναγνωρ?ζει τη συσκευ? του χρ?στη που επιστρ?φει. Το αναγνωριστικ? χρησιμοποιε?ται για στοχευμ?νε? διαφημ?σει?. 6 months
tr Third Party (Facebook) Session Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers. Χρησιμοποιε?ται απ? το Facebook για να παραδ?σει μια σειρ? προ??ντων διαφ?μιση?, ?πω? προσφορ? σε πραγματικ? χρ?νο απ? διαφημιζ?μενου? τρ?των. Session
u2 Third Party (Google) Session Collects data related to the user's navigation visits to webpages in order to assess the efficacy of ads that are displayed on the website. Συλλ?γει δεδομ?να σχετικ? με τι? επισκ?ψει? πλο?γηση? του χρ?στη σε ιστοσελ?δε?, προκειμ?νου να αξιολογ?σει την αποτελεσματικ?τητα των διαφημ?σεων που εμφαν?ζονται στον ιστ?τοπο. 3 months

Τι θα συμβε? αν απενεργοποι?σω τα Cookies
?χετε τη δυνατ?τητα να απενεργοποι?σετε ?τα cookies αλλ?ζοντα? τι? σχετικ?? ρυθμ?σει? στο πρ?γραμμα περι?γησ?? που χρησιμοποιε?τε. Ωστ?σο, ο ιστ?τοπο? ενδ?χεται να μην λειτουργε? σωστ? ε?ν ?λα τα cookies ε?ναι απενεργοποιημ?να.

Παρακ?τω παραθ?τουμε περαιτ?ρω πληροφορ?ε? σχετικ? με τον τρ?πο απενεργοπο?ηση? και διαγραφ?? των cookies για κ?ποια ενδεικτικ? προγρ?μματα περι?γηση?. Αρκε? να επιλ?ξετε το αντ?στοιχο που χρησιμοποιε?τε:

Google: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en

Mozilla: https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored

Microsoft: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete- manage-cookies#ie=ie-11

Opera: https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=en_US&locale=en_US

Για ?σα προγρ?μματα περι?γηση? δεν αναφ?ρονται παραπ?νω, μπορε?τε να επικοινων?σετε με τον π?ροχο του συγκεκριμ?νου προγρ?μματο? ? εναλλακτικ? να αναζητ?στε μ?α λειτουργ?α “βο?θεια?” στο αντ?στοιχο πρ?γραμμα περι?γηση?.

Πο? μπορ? να αναζητ?σω επιπλ?ον πληροφορ?ε? σχετικ? με τα cookies
Σε περ?πτωση που επιθυμε?τε περισσ?τερε? πληροφορ?ε? σχετικ? με τα cookies, τον τρ?πο χρ?ση? αυτ?ν καθ?? και τον τρ?πο με τον οπο?ο εφαρμ?ζονται στην χρ?ση των προσωπικ?ν σα? δεδομ?νων, μπορε?τε να επικοινων?σετε με τον DPO τη? Alter Ego.
Στοιχε?α Επικοινων?α?: dpo@alteregomedia.org