?να μ?ρο? του περιεχομ?νου του tanea.gr ε?ναι διαθ?σιμο μ?νο σε συνδρομητ??. Αποκτ?στε μ?α συνδρομ? σ?μερα ? κ?ντε ε?σοδο για να ?χετε πλ?ρη πρ?σβαση.
Σπορ Τα ?νειρα συνεχ?ζονται στο Τ?κιο Μετ? το ασημ?νιο στο Παγκ?σμιο Πρωτ?θλημα, ο Κριστι?ν Γκολομ?εβ ?βλ?πει? ?να ακ?μα μετ?λλιο σε ?ναν χρ?νο στου? Ολυμπιακο?? Αγ?νε?
Επιλογ? ηγεσ?α? απ? την αρχ? Οι ?ξι αρχαι?τεροι στη λ?στα υποψηφ?ων για τον Αρειο Π?γο
Πολιτικ? θ?ματα Περισσ?τερα 
   
Νομοθετικ?? πυρετ?? 12 ημερ?ν Η κυβ?ρνηση θ?λει να ψηφιστο?ν ?μεσα η με?ωση του ΕΝΦΙΑ και η ρ?θμιση των 120 δ?σεων για να π?ρει σειρ? η ψ?φιση των ?λλων δ?ο ?καλοκαιριν?ν? νομοσχεδ?ων: το ?επιτελικ? κρ?το?? και το διυπουργικ? νομοσχ?διο, που μεταξ? των ?λλων περιλαμβ?νει την κατ?ργηση του ασ?λου στα πανεπιστ?μια
Κι?σκι
Ελε?θερα θ?ματα Περισσ?τερα 
Τελευτα?α Ν?α
Η ρατσιστικ? β?α γ?νεται... συν?θεια Οργαν?σει? και φορε?? προειδοποιο?ν ?τι ο ρατσιστικ?? λ?γο? αυξ?νεται, εν? η ρητορικ? μ?σου? αρχ?ζει να γ?νεται για αρκετο?? κ?τι φυσιολογικ?
News analysis Λ?γο? Σαββ?πουλο? ακ?μη Απ? μ?α ?ποψη, συγκεντρ?νει ?λα τα χαρακτηριστικ? που τον καθιστο?ν ?εχθρ? του λαο?? την περ?οδο μετ? το 31,5%. Δεν ταυτ?στηκε με του? πρ?ην συντρ?φου? την περ?οδο που αναζητο?σαν την ?αριστερ? ψυχ?? του?. Δεν π?νταρε στο κοκκινοπρ?σινο τη? σοσιαλδημοκρατ?α? που ?λο κιν?ει για να 'ρθει κι ?λο συντρ?μμι χ?νεται στο γ?ρισμα των κ?κλων. Φωτογραφ?θηκε προεκλογικ? με […]

Σπορ Ετοιμο? για τη δικ? του υπ?ρβαση

Ο τραυματισμ?? του Κ?στα Φορτο?νη ?λλαξε την ατζ?ντα για τον Ντανι?λ Ποντ?νσε, που πλ?ον ?χει το κ?νητρο, την ?ρεξη αλλ? και τι? δυνατ?τητε? να αναδειχθε? σε πα?κτη-κλειδ? φ?το? για τον Ολυμπιακ?
Ποδ?σφαιρο Ο αι?νια ν?ο? Αγιαξ

Τι και αν οι Ντε Λιχτ και Ντε Γιονγκ ?φυγαν για ?λλε? πολιτε?ε?; Οι νεαρο? Μαρ?ν, Ντεστ, Μαρτ?νε? και Σουρ? δε?χνουν παν?τοιμοι να π?ρουν τα σκ?πτρα
ΤV

21.00 Novasports 1HD: Παναθηνα?κ?? - Μπρ?ντα. Φιλικ?. 21.00 COSMOTE SPORT 6 HD: Τ?νι? - ATP 500 Citi Open. Πρ?τη μ?ρα. 21.15 ΕΡΤ Sports HD: Μπ?σκετ. Ελλ?δα - Σλοβεν?α. Ευρωπα?κ? Πρωτ?θλημα U18 21.30 COSMOTE SPORT 3 HD: Αρμ?νια Μπ?λεφελντ - Ζανκτ Π?ουλι. Bundesliga 2 21.45 Novasports 2HD: Λορι?ν - Παρ?. Ligue 2 23.30. COSMOTE SPORT 6 […]
Σπορ ?Μ?λησε? η εμπειρ?α

Οι παλαι?τεροι αθλητ?? ξεχ?ρισαν στο πανελλ?νιο στ?βου με θριαμβευτ?? τον Ολυμπιακ? στου? ?νδρε? και την Κηφισι? στι? γυνα?κε?
Οικονομ?α Περισσ?τερα 
Σκ?τσα
Σ?μερα οι δηλ?σει?, την Τετ?ρτη ο φ?ρο? Τα μεσ?νυχτα εκπν?ει η προθεσμ?α για την υποβολ? των φοροδηλ?σεων και λ?γε? ?ρε? μετ? θα πρ?πει να πληρωθε? την πρ?τη δ?ση
Στο καλ? σεν?ριο ποντ?ρουν οι επενδυτ?? σε μετοχ??, ομ?λογα Εκτιμο?ν πω? θα καταστε? πιο εφικτ?? ο στ?χο? με?ωση? των πρωτογεν?ν πλεονασμ?των σε συνενν?ηση με του? ευρωπα?ου? ετα?ρου?
Σε ποιου? ?ταν ?τοιμοι να δ?σουν συντ?ξει? 24.000 ευρ?! Συντ?ξει? ?ψου? απ? 10.000 ?ω? και 24.000 ευρ? τον μ?να ?ταν ?τοιμε? να εκδοθο?ν επ? κυβ?ρνηση? ΣΥΡΙΖΑ, β?σει του ν?μου Κατρο?γκαλου που δεν ορ?ζει πλαφ?ν αν?τατη? χορηγο?μενη? σ?νταξη?. Αυτ? ?κανε γνωστ? σε δηλ?σει? του στον Σκ?ι ο υπουργ?? Εργασ?α? Γι?ννη? Βρο?τση?, επιβεβαι?νοντα? σχετικ? δημοσ?ευμα τη? εφημερ?δα? ?Το Παρ?ν?, εν? ?πω? υποστ?ριξε, η προηγο?μενη υπουργ??, Εφη […]
Η Fed ?τοιμη να πατ?σει τη σκανδ?λη των επιτοκ?ων Αναλυτ?? και οικονομολ?γοι πιστε?ουν ?τι στη μεθαυριαν? συν?ντηση θα αποφασιστε? με?ωση κατ? 0,25% και ?σω? ακ?μα και 0,50%
Στην Κ?προ Μητσοτ?κη?, Χατζηδ?κη? Τον Πρωθυπουργ? Κυρι?κο Μητσοτ?κη θα συνοδε?ει σ?μερα στην Κ?προ και ο υπουργ?? Περιβ?λλοντο? και Εν?ργεια? Κωστ?? Χατζηδ?κη?. Αν?μεσα στα θ?ματα που θα απασχολ?σουν στι? συνομιλ?ε? για τα ενεργειακ? ε?ναι κι αυτ? τη? ηλεκτρικ?? διασ?νδεση? τη? Κ?πρου με την Ελλ?δα. Ω? γνωστ?ν, η προηγο?μενη κυβ?ρνηση ε?χε αποφασ?σει κατ?πιν εμπλοκ?ν στι? διαπραγματε?σει? μεταξ? του φορ?α υλοπο?ηση? του […]
Διεθν? Θ?ματα Περισσ?τερα 
  • Επ?θεση Τραμπ στην ?αηδιαστικ?, γεμ?τη αρουρα?ου?? Βαλτιμ?ρη O πρ?εδρο? των ΗΠΑ Ντ?ναλντ Τραμπ επιτ?θηκε ρατσιστικ? σε μια ολ?κληρη περιφ?ρεια, μα?ρων κατ? πλειον?τητα κατο?κων, στη Βαλτιμ?ρη, χαρακτηρ?ζοντ?? την ω? μ?α ?αηδιαστικ?, γεμ?τη αρουρα?ου? και ?λλα τρωκτικ?? περιοχ?, εντε?νοντα? ?τσι τι? ?δη ει? β?ρο? του εκδηλωθε?σε? αντιδρ?σει? σ?μφωνα με τι? οπο?ε? επιδεικν?ει ρατσιστικ? συμπεριφορ?. Κι ?λα αυτ? τη στιγμ? που το Αν?τατο Δικαστ?ριο εν?κρινε […]
    Δακρυγ?να και πλαστικ?? σφα?ρε? στου? διαδηλωτ?? Χρ?ση δακρυγ?νων και πλαστικ?ν σφαιρ?ν ?κανε και χθε? η αστυνομ?α του Χονγκ Κονγκ εναντ?ον των χιλι?δων διαδηλωτ?ν υπ?ρ τη? δημοκρατ?α? που κατ?βηκαν στου? δρ?μου? στο κ?ντρο τη? μεγαλο?πολη? παρ? την απαγ?ρευση των Αρχ?ν. Η αμφισβ?τηση εναντ?ον τη? (προσκε?μενη? στο Πεκ?νο) τοπικ?? κυβ?ρνηση?, η οπο?α εισ?λθε στην ?γδοη εβδομ?δα, σημαδε?τηκε για δε?τερη μ?ρα στη σειρ? απ? […]
Πολιτιστικ? Περισσ?τερα 
Η ?Τραβι?τα? στο λαμπερ? π?ρτι Οι Λιζ?τ Οροπ?σα, Σα?μ?ρ Π?ργκου και Δημ?τρη? Πλατανι?? χειροκροτ?θηκαν θερμ? στο κατ?μεστο Ηρ?δειο
Συνεντε?ξει?
Στην κορυφ? τα SUV τη? BMW

H οικογ?νεια SUV τη? BMW, απ? τη μικρ? X1 ?ω? και τη μεγαλ?τερη X6 βρ?σκονται στην κορυφ? των προτιμ?σεων των ελλ?νων καταναλωτ?ν, με ?1.328 συνολικ?? ταξινομ?σει? και α?ξηση τη? τ?ξη? του 29% απ? την περσιν? αντ?στοιχη περ?οδο. Σαφ??, το πιο επιβλητικ? μοντ?λο ε?ναι η BMW X1 και η εντυπωσιακ? BMW X2 που σημει?νουν και τη […]
Πιο προσιτ? το ντ?ζελ Kia Ceed

Με ακ?μη πιο δελεαστικ? τιμ? προσφ?ρεται αυτ? την περ?οδο το Kia Ceed 1.6 Diesel GT-Line, που σ?μφωνα με την ελληνικ? αντιπροσωπε?α κοστ?ζει, μετ? την ?κπτωση των 1.400 ευρ?, 20.790 ευρ? απ? 22.190 ευρ? τη? αρχικ?? τιμ??. Η συγκεκριμ?νη ?κδοση προσφ?ρει ?λο το πακ?το των ηλεκτρικ?ν ευκολι?ν, εν?, μεταξ? ?λλων, διαθ?τει σ?στημα διατ?ρηση? λωρ?δα?, προειδοπο?ηση μετωπικ?? […]
Το ηλεκτρικ? των Ολυμπιακ?ν στο Τ?κιο

Στου? Ολυμπιακο?? Αγ?νε? του 2020, η Toyota αναμ?νεται να προμηθε?ει τη διοργαν?τρια π?λη με 200 ηλεκτρικ? mini-bus. Πρ?κειται για ?να ιδια?τερα εντυπωσιακ?, μικρ?ν διαστ?σεων, λεωφορε?ο, το οπο?ο θα μπορε? να μεταφ?ρει επιβ?τε? και ?τομα με ειδικ?? αν?γκε?. Το Basic Model τη? Toyota APM θα ?χει ω? πεδ?ο δρ?ση? του? δρ?μου? περιφερειακ? των γηπ?δων και των […]
Τρ?χω
  • Συν?ντηση Κομεντ? Φρανσ?ζ και Ιβο βαν Χ?βε μ?σω Ευριπ?δη Για πρ?τη φορ?, η Κομεντ? Φρανσ?ζ, ο πιο παλι?? θ?ασο? εν ενεργε?α στον κ?σμο, θα πα?ξει στο αρχα?ο θ?ατρο τη? Επιδα?ρου. Ο σημαντικ?? β?λγο? σκηνοθ?τη? Ιβο βαν Χ?βε προσεγγ?ζει τον Ευριπ?δη, καταθ?τοντα? μαζ? με του? γ?λλου? ηθοποιο?? μια προκλητικ? ματι? π?νω σε δ?ο ?ργα, που παρουσι?ζονται σε μια ενια?α παρ?σταση. Η παρ?σταση ?Ηλ?κτρα / Ορ?στη?? […]
  • Εκθεση Εργα Τσαρο?χη στην Χ?ρα τη? Ανδρου Ο ?λληνα? ζωγρ?φο? που τοποθετ?θηκε απ? τον σπουδα?ο Βρεταν? Ντ?ιβιντ Χ?κνι στο π?νθεον των μεγ?λων του 20ου αι. πλ?ι στον Πικ?σο και τον Ματ??, ο καλλιτ?χνη? που δημιο?ργησε την πρ?τη εκδοχ? του πλ?ον δημοφιλο?? του ?ργου -?των Τεσσ?ρων Εποχ?ν -?στι? γωνι?? εν?? ρολογιο? το 1942 κι ο δημιουργ?? που εξ?θετε τα μικρ? ?ργα του σε […]
  • Αγαλμα Οδυσσ?α Ελ?τη Εργο του ακαδημα?κο? Γι?ννη Παππ? -?δημιουργο? και του προσφ?τω? τοποθετημ?νου στο κ?ντρο τη? π?λη?, γλυπτ? του ?φιππου Μεγ?λου Αλεξ?νδρου -?ε?ναι κατασκευασμ?νο απ? ορε?χαλκο. Βρ?κε τη θ?ση του στην πλατε?α ?ναν χρ?νο μετ? τον θ?νατο του βραβευμ?νου με Νομπ?λ ποιητ?, το 1997, ?χι μ?νο επειδ? ζο?σε στη γειτονι?, αλλ? κι επειδ? η Δεξαμεν? αποτελο?σε στ?κι του.