Οι αντιδρ?σει? μ?σου? στο ?ρθρο τη? εξα?ρετη? δημοσιογρ?φου Αγγελικ?? Σπανο? με τ?τλο ?Οι αντιΣΥΡΙΖΑ φ?λοι μου? προδ?δουν εκε?νε? τι? απουσ?ε? που ενυπ?ρχουν στο σ?μα ολ?κληρη? τη? ελληνικ?? κοινων?α? και την εμποδ?ζουν να προχωρ?σει σε μια ν?α εποχ?. Η Αγγελικ? Σπανο? ορθ?? παρατηρε? πω? σ?μερα υπ?ρχει ?να μεγ?λο αντιΣΥΡΙΖΑ ρε?μα που οδηγε? προοδευτικο?? πολ?τε? στη ΝΔ, σε ?μια απο?δεολογικοποιημ?νη ψ?φο αν?γκη? που δεν κρ?βει ο?τε ελπ?δα ο?τε φ?βο, κρ?βει θυμ?, ακ?μη και απ?γνωση?. Σωστ? διαπ?στωση. Το πρ?βλημα ?μω? δεν ε?ναι στη διαπ?στωση, αλλ? στι? συν?πειε? και τι? πολιτικ?? απαιτ?σει? τη?.
Και για να μην κρυβ?μαστε, το πρ?βλημα ε?ναι στο ποια πρ?πει να ε?ναι η κεντροαριστερ? απ?ντηση σ' αυτ? το φαιν?μενο. Να κ?νει ?τι δεν βλ?πει την ?παρξ? του; Μ?λλον θα ?ταν ?,τι πιο αν?ητο μπορε? να κ?νει. Να τηρ?σει ?σε? αποστ?σει?; Μα πο? υπ?ρχει γραμμ?νο σε μια δημοκρατ?α ?να κ?μμα τη? ελ?σσονο? αντιπολ?τευση? να τηρε? ?σε? αποστ?σει? απ? τη συμπολ?τευση και την αξιωματικ? αντιπολ?τευση; Οποια και να ε?ναι η πρ?τη και ?ποια και να ε?ναι η δε?τερη. Να μια αυτοκτονικ? πρ?ταση. Να ιππε?σει αυτ? το αντιΣΥΡΙΖΑ μ?σο?; Χαμ?νη απ? χ?ρι. Αφο? εδ? υπ?ρχουν ?λλοι πιο ?μπειροι καβαλ?ρηδε?.
Να τον?σει ?τι το μ?σο? ποτ? δεν παρ?γει σωστ? πολιτικ? αποτελ?σματα; Ναι, βεβα?ω?. Να το τον?σει, αλλ? δεν φτ?νει. Αυτ? το μεγ?λο απ?θεμα μ?σου? δεν ε?ναι ηθικολογικ?, ε?ναι πολιτικ? και ιδεολογικ?. Να επαναλ?βει για χιλιοστ? φορ? ?τι ε?ναι τ?σο κατ? του λα?κισμο? ?σο και κατ? του νεοφιλελευθερισμο?; Εστω να δεχθ?, για την ευκολ?α τη? συζ?τηση?, ?τι κ?τι τ?τοιο χρει?ζεται, φτ?νει αυτ?;
? μ?πω? να κ?νει το χειρ?τερο που θα μπορο?σε να κ?νει, ?πω? υποστηρ?ζει το ρε?μα σκ?ψη? που εκφρ?ζει η κ. Σπανο?; Να ?κλε?σει το μ?τι? στον ΣΥΡΙΖΑ και να του πει ?τι μαζ? θα στ?σουν τη συμμαχ?α ?των προοδευτικ?ν?; Μα αυτ? ακριβ?? θα ε?ναι το χειρ?τερο. Αν οι πολ?τε? αντιληφθο?ν ?τι οι κεντροαριστερο? ?φ?λοι? του ΣΥΡΙΖΑ π?νε να στ?σουν μια δ?θεν ?προοδευτικ?? συμμαχ?α με αυτ?ν, τ?τε οι ?αντιΣΥΡΙΖΑ φ?λοι? ?χι μ?νο θα πληθ?νουν, αλλ? και θα μετατρ?ψουν τη ν?κη του Κυρι?κου Μητσοτ?κη σε θρ?αμβο.
Ο μ?νο? δρ?μο? τη? Κεντροαριστερ?? και του μοναδικο? κομματικο? τη? εκπροσ?που, του ΚΙΝΑΛ, ε?ναι το να τον?σει ?τι σ' αυτ?ν τη φ?ση καμ?α μετεκλογικ? συνεργασ?α δεν μπορε? να γ?νει με αυτ?ν, αν αυτ?? δεν καθ?σει πρ?τα στα ?δρανα τη? αντιπολ?τευση?, ?που εκε? θα δε?ξει αν ?κανονικοποιε?ται? ? ?χι. Διαφορετικ?, εν? το αντιΣΥΡΙΖΑ μ?τωπο ε?ναι ?ντω? μια απο?δεολογικοποιημ?νη πρ?ταση, οι κεντροαριστερο? ?φ?λοι? του ΣΥΡΙΖΑ ε?ναι μια καταστροφικ? για την Κεντροαριστερ? ιδ?α.
Βεβα?ω?, καταρχ?ν θα πρ?πει να δηλ?σω ?τι ε?ναι, τουλ?χιστον, υπερβολ? να μιλο?ν οι ?φ?λοι? του ΣΥΡΙΖΑ για κλ?μα φανατισμο? και μισαλλοδοξ?α?. Οπω? ?δειξε το μισαλλ?δοξο δι?γγελμα του κ. Τσ?πρα απ? την Ιθ?κη, αυτ?? ?χι μ?νο δεν διδ?χθηκε τ?ποτα, αλλ? ?λα δε?χνουν ?τι θα πρωτοστατ?σει σε ν?α κηρ?γματα μ?σου?.