Η πιο συχν? συναντ?μενη ερμηνε?α των συνεχ?μενων ηττ?ν τη? σοσιαλδημοκρατ?α? ε?ναι πω? αυτ? ?δεν ε?ναι αρκετ? αριστερ?, υποχ?ρησε στον νεοφιλελευθερισμ?, στο κεφ?λαιο, στη γραφειοκρατ?α των Βρυξελλ?ν, στου? Γερμανο??, στου? Αμερικανο??? και ποιο? ξ?ρει πο? αλλο?. Μια τ?τοια ?ερμηνε?α? πλεονεκτε? γιατ? ε?ναι απλο?στατη και επιδερμικ?. Απ?ρροια μια? ?οκνηρ?? σκ?ψη??. Αποτ?λεσμα μια? τ?τοια? ερμηνε?α? ε?ναι και η πρ?ταση του πρ?εδρου τη? ευρωομ?δα? των Σοσιαλιστ?ν και Σοσιαλδημοκρατ?ν κ. Ο?ντο Μπο?λμαν για τη συγκρ?τηση μια? ?προοδευτικ?? συμμαχ?α?? μεταξ? σοσιαλδημοκρατ?ν και ριζοσπαστ?ν αριστερ?ν για να αντιμετωπ?σουν απ? κοινο? ?τη Δεξι? και την Ακροδεξι??. Εδ? υπ?ρχει ο ?νοχο? -?η δ?θεν εγκατ?λειψη τη? αριστερ?? ταυτ?τητα? -?και ζητε?ται ο ?αριστερ??? συν?νοχο? για να φτι?ξει μια πλαστ? ν?α σοσιαλδημοκρατικ? ταυτ?τητα.
Η πτ?ση τη? σοσιαλδημοκρατ?α? οφε?λεται, ισχυρ?ζονται κ?ποιοι, στη μετ? το 1970 εκ μ?ρου? τη? εγκατ?λειψη του κρ?του? πρ?νοια?. Βεβα?ω? ε?ναι οι ?διοι που πριν την κατηγορο?σαν πω? με τον προτειν?μενο απ' αυτ?ν τριμερ? κοινωνικ? συμβιβασμ? (κρ?του? - κεφαλα?ου - εργασ?α?) και την υλοπο?ηση πολιτικ?ν αναδιανομ??, ?ρση? των ανισοτ?των και κρ?του? πρ?νοια? ε?χε ?προδ?σει? τα ?ιδανικ? του σοσιαλισμο?? ω? ξεχωριστο? συστ?ματο? για χ?ρη τη? διαι?νιση? του καπιταλισμο?. Αβυσσο? η ψυχ? των.
Την περ?οδο 1953-71 η σοσιαλδημοκρατ?α θεωρο?σε, ορθ??, ?τι η προ?π?θεση για την αναδιανομ? ?ταν η αν?πτυξη του παραγωγικο? κεφαλα?ου. Αντ?ληψη στην οπο?α ε?χε προσχωρ?σει και η Κεντροδεξι?. Και οι δ?ο π?λοι τη? μεταπολεμικ?? ευρωπα?κ?? ευημερ?α? θεωρο?σαν πω? η αναδιανομ? μπορο?σε να επιτευχθε? με εργαλε?ο το κρ?το?. Μετ? το 1971 ?ω? την κρ?ση του 2008 οι ρ?λοι αντεστρ?φησαν. Η σοσιαλδημοκρατ?α ακολο?θησε την αντ?ληψη που θεωρε? ?τι η ανεξ?λεγκτη ρο? των χρηματοοικονομικ?ν προ??ντων μεγαλ?νει την π?τα τη? αναδιανομ?? περισσ?τερο απ' ?σο η στηριζ?μενη στο παραγωγικ? κεφ?λαιο αν?πτυξη. Η αναδιανομ? παρ?μεινε το κεντρικ? πρ?ταγμα τη? σοσιαλδημοκρατ?α?. Αυτ? ?μω? μετατοπ?στηκε ?σον αφορ? τα εργαλε?α για την υλοπο?ησ? τη?. Γιατ?; Πρ?δωσε, ?πω? μια ρηχ?τατη ερμηνε?α υποστηρ?ζει;
Μετατοπ?στηκε γιατ? εν? παγκοσμιοποιο?νται οι επιχειρ?σει?, οι αγορ??, η παραγωγ?, την ?δια στιγμ? τα κρ?τη, τα κ?μματα, τα συνδικ?τα ?χουν εγκλωβιστε? στι? λειτουργ?ε? του κρ?του? - ?θνου?. Η σοσιαλδημοκρατ?α ω? υπε?θυνη πολιτικ? δ?ναμη δεν ?ταν δυνατ?ν να αγνοε? την αντ?φαση μεταξ? τη? ν?α? οικονομικ?? πραγματικ?τητα? και των παλαι?ν μ?σων. Βεβα?ω? πολλ?? φορ?? η προσαρμογ? τη? στι? αγορ??, κυρ?ω? απ?ναντι στον φ?βο ?ναντι των δαπαν?ν, ?ταν μεγαλ?τερη απ' ?σο η πραγματικ?τητα απαιτο?σε. Αλλ? σε τελικ? αν?λυση με την Ατζ?ντα 2010 του Σρ?ντερ και νωρ?τερα με τον Τρ?το Δρ?μο, με ?λε? τι? αντιφ?σει? του, των Μπλερ και Μπρ?ουν προτ?μησε να παραμε?νει στην πραγματικ?τητα και να χ?σει, παρ? να εξαπατ?σει κερδ?ζοντα? η ?δια και χ?νοντα? οι πολ?τε?. Τηρουμ?νων των αναλογι?ν, το ΠΑΣΟΚ ψηφ?ζοντα? και τα τρ?α Μνημ?νια ?κανε το ?διο. Το αντ?θετο ?καναν οι δικο? μα? αριστερο? ριζοσπ?στε?.
Σ?μερα ο κ?νδυνο? δεν ε?ναι να γ?νει ο ΣΥΡΙΖΑ σοσιαλδημοκρατ?α, αλλ? οι προτ?σει? Μπο?λμαν και Κ?ρμπιν να μετατρ?ψουν τη σοσιαλδημοκρατ?α σε κακ?κτυπο ριζοσπαστικ?? Αριστερ??. Η σοσιαλδημοκρατ?α δεν χρει?ζεται τ?τοιου ε?δου? ?αριστερ??? στροφ??. Στην εποχ? τη? παγκοσμιοπο?ηση?, τη? τ?ταρτη? βιομηχανικ?? επαν?σταση?, τη? υποχ?ρηση? του ρ?λου των εθνικ?ν κρατ?ν και τη? συν?δουσα? με αυτ?ν αν?δου των εθνικισμ?ν και τη? Ακροδεξι??, αυτ? χρει?ζεται να αναστοχαστε? τη ν?α ταυτ?τητ? τη?, αυτ?ν τη? παγκοσμιοποιημ?νη? σοσιαλδημοκρατ?α? μετ? την εθνοκρατικ? σοσιαλδημοκρατ?α.
Ο Γι?ργο? Σιακαντ?ρη? ε?ναι διδ?κτωρ Κοινωνιολογ?α?