Με ρεκ?ρ συμμετοχ?ν 2.500 αθλητ?ν απ? 37 χ?ρε? ?τρ?χει? αυτ? το Σαββατοκ?ριακο στα Ζαγοροχ?ρια και το φαρ?γγι του Β?κου το 9ο Zagori Mountain Running. Η διοργ?νωση που ξεκ?νησε απ? ?να... στο?χημα που ?βαλε μια παρ?α το 2011 να φ?ρει 150 ?τομα στην περιοχ?, ?χει εξελιχθε? σε μ?α απ? τι? δημοφιλ?στερε? γιορτ?? ορεινο? τρεξ?ματο? στη χ?ρα και συγκεντρ?νει π?νω απ? 12.500 επισκ?πτε?.

Οι συμμετοχ?? πλ?ον εξαφαν?ζονται εν ριπ? οφθαλμο?, το ?διο και τα διαθ?σιμα δωμ?τια σε ?λα τα χωρι? του Ζαγορ?ου. Οι παρ?λληλε? δρ?σει? θα ξεκινο?σαν απ? την Π?μπτη, ωστ?σο το σ?νθημα για του? δ?ο μεγ?λου? αγ?νε? των 44 και 80 χλμ. προγραμματιζ?ταν να δοθε? σ?μερα τα ξημερ?ματα στο Τσεπ?λοβο. Οι δρομε?? που τρ?χουν στου? μεγ?λου? αγ?νε? θα ?χουν τη δυνατ?τητα να απολα?σουν μια πλ?ρη περι?γηση στο Εθνικ? Π?ρκο του Β?κου, θα περ?σουν απ? π?τρινα γεφ?ρια και θα βρεθο?ν απ? τι? δροσερ?? πηγ?? του Βο?δομ?τη στο β?θο? του φαραγγιο? ?ω? την αλπικ? Δρακολ?μνη τη? Τ?μφη?.

Το βρ?δυ στο Τσεπ?λοβο θα πραγματοποιηθε? ο παιδικ?? αγ?να? Ζαγορ?κι, εν? α?ριο θα διεξαχθο?ν οι αγ?νε? των 21 χλμ. απ? την πλατε?α των Κ?πων Ζαγορ?ου (?ρα εκκ?νηση? 08.00) και των 10 χλμ. (?ρα εκκ?νηση? 09.00). Για συμμετοχ?? ο?τε συζ?τηση, αλλ? το κ?φι και η ζω? με τα οπο?α γεμ?ζουν αυτ?? τι? μ?ρε? τα Ζαγοροχ?ρια ε?ναι απαρ?μιλλα. Οσοι βρ?σκεστε κοντ?, μη χ?σετε την ευκαιρ?α να κ?νετε στ?σει? και να χειροκροτ?σετε του? αθλητ??. Περισσ?τερα εδ?: www. zagorirace.gr.