Η BMW θα παρ?χει στο εγγ?? μ?λλον κινητ?ρε? στην Jaguar και τη Land Rover. Να σημειωθε?, πω? οι δ?ο εταρε?ε? συνεργ?ζονται ?δη στον τομ?α των ηλεκτρικ?ν αυτοκιν?των, εν?, πλ?ον, ο βαυαρικ?? ?μιλο? θα προμηθε?σει την Jaguar Land Rover με κινητ?ρε? εσωτερικ?? κα?ση?, συμπεριλαμβανομ?νων τετρακ?λινδρων και εξακ?λινδρων κινητ?ρων βενζ?νη?, πετρελα?ου, αλλ? και υβριδικο??. Ε?ναι μια συμφων?α που θα ωφελ?σει και τι? δ?ο εταιρε?ε?. Η BMW που αναμ?νεται να αυξ?σει τα κ?ρδη τη?, και η Jaguar -?Land Rover που θα μει?σει σημαντικ? τη δαπ?νη κεφαλα?ων για την εξ?λιξη των κινητ?ρων τη?.