Στου? Ολυμπιακο?? Αγ?νε? του 2020, η Toyota αναμ?νεται να προμηθε?ει τη διοργαν?τρια π?λη με 200 ηλεκτρικ? mini-bus. Πρ?κειται για ?να ιδια?τερα εντυπωσιακ?, μικρ?ν διαστ?σεων, λεωφορε?ο, το οπο?ο θα μπορε? να μεταφ?ρει επιβ?τε? και ?τομα με ειδικ?? αν?γκε?. Το Basic Model τη? Toyota APM θα ?χει ω? πεδ?ο δρ?ση? του? δρ?μου? περιφερειακ? των γηπ?δων και των ?λλων αθλητικ?ν εγκαταστ?σεων. Θα μπορε? να ?χει τη δυνατ?τητα να μεταφ?ρει τραυματ?ε? μια? και η τρ?τη σειρ? καθισμ?των ε?ναι ?να? μεγ?λο? π?γκο?. Ο ηλεκτροκινητ?ρα? θα προσφ?ρει αυτονομ?α 100 χιλιομ?τρων, εν? η τελικ? του δεν θα ξεπερν? τα 19χλμ./?ρα.