Το ?δ?σιμο? που ?χουν τα αφεντικ? με τον σκ?λο του? ?χει θεραπευτικ?? ιδι?τητε?, ωφελ?ντα? τ?σο την ψυχολογ?α ?σο και τη φυσικ? κατ?σταση. Παρ' ?λα αυτ?, οι επιστ?μονε? προειδοποιο?ν ?τι οι ηλικιωμ?νοι πρ?πει να ε?ναι ιδια?τερα προσεκτικο?, καθ?? ?χει διαπιστωθε? ?τι τα οστ? του? δοκιμ?ζονται κ?θε φορ? που τραβ?νε με δ?ναμη το λουρ? του σκ?λου.

Οπω? προκ?πτει απ? πρ?σφατη ?ρευνα που δημοσιε?τηκε στην ?γκριτη ιατρικ? επιθε?ρηση ?JAMA Surgery?, το ρ?σκο για βλ?βη στα οστ?, ακ?μη και για σπ?σιμο, ε?ναι αυξημ?νο ?σο μεγαλ?νει η ηλικ?α του ιδιοκτ?τη.

Ειδικ?τερα, οι ερευνητ?? ?βαλαν στο… μικροσκ?πιο δεδομ?να 13 ετ?ν τα οπο?α συν?λεξαν απ? Τμ?ματα Επειγ?ντων Περιστατικ?ν νοσηλευτικ?ν ιδρυμ?των αν? τι? ΗΠΑ. Μ?λιστα και ?πειτα τη σχετικ? αν?λυση εντ?πισαν μ?α προοδευτικ? α?ξηση στον αριθμ? καταγμ?των που υπ?στησαν ηλικιωμ?νοι, εν?σω ?βγαζαν τον σκ?λο του? β?λτα.

Πιο αναλυτικ?, το 2004 καταγρ?φτηκαν 1.700 τ?τοια περιστατικ?, ?μω? το 2017 ο αριθμ?? του? αυξ?θηκε στα 4.400. Οι περισσ?τεροι ηλικιωμ?νοι (53%) ε?χαν υποστε? κ?ταγμα στα ?νω ?κρα, εν? περ?που δ?ο στου? δ?κα (17%) διαγν?στηκαν με κ?ταγμα ισχ?ου.

Αξ?ζει δε να σημειωθε? ?τι σχεδ?ν για το 30% των ασθεν?ν κρ?θηκε απαρα?τητη η εισαγωγ? του? στο νοσοκομε?ο.

Οι ?διοι ερευνητ?? κατ?ληξαν ?τι το μ?γεθο? και συνεπ?? η δ?ναμη του σκ?λου δεν πα?ζει τ?σο σημαντικ? ρ?λο, ?σο θα σκεφτ?ταν κανε??. Και αυτ? δι?τι σαφ?? ?να μεγ?λο σκυλ? τραβ?ει το λουρ? του με μεγαλ?τερη δ?ναμη και υπ?ρχει π?ντα η πιθαν?τητα τραυματισμο?, ?μω? και τα μικρ?τερα σκυλι? μπορο?ν να οδηγ?σουν τα αφεντικ? του? σε πτ?ση -?π.χ. ?ταν μπερδε?ονται στα π?δια του?.

Στο ερ?τημα π?? μπορε? να προστατευθε? κανε??, οι συγγραφε?? υποδεικν?ουν ω? την καλ?τερη λ?ση τη σωστ? εκπα?δευση των σκ?λων, ?στε να ε?ναι υπ?κουοι.

Π?ντω?, αν εξαιρ?σει κανε?? τον κ?νδυνο του κατ?γματο?, τα αξιαγ?πητα αυτ? τετρ?ποδα… γλυκα?νουν κατ? καν?να την καθημεριν?τητα των μοναχικ?ν ανθρ?πων (?χει διαπιστωθε? ?τι εκε?νοι που αν?κουν στην τρ?τη ηλικ?α βι?νουν σε μεγαλ?τερο ποσοστ? μοναξι?) και αποτελο?ν την τ?λεια αιτ?α για να σηκωθε? κανε?? απ? τον καναπ? του.

Σημει?νεται ?τι σ?μφωνα με σουηδικ? ?ρευνα που αν?λυσε στοιχε?α 3,4 εκατομμυρ?ων Σουηδ?ν ηλικ?α? 40 -?80 ετ?ν, οι ?νθρωποι που κ?θε πρω? ξυπν?νε για να π?νε τον σκ?λο του? β?λτα διατρ?χουν κατ? μ?σο ?ρο 33% μικρ?τερο κ?νδυνο θαν?του και αντιμετωπ?ζουν κατ? 11% μειωμ?νο ρ?σκο να διαγνωσθο?ν με ?μφραγμα του μυοκαρδ?ου συγκριτικ? με του? ανθρ?που? που δεν ?χουν σκ?λο.