Κ?ποιοι π?νε για απογε?ωση

και ?λλοι για αν?μαλη προσγε?ωση